Browsing by Author นพดล กรประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจำลองสถานการณ์จราจรเพื่อลดผลกระทบการจราจร ในช่วงเวลาพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นพดล กรประเสริฐ; ณฤดล ศรีตะระโส; มานพ แก้วโมราเจริญ; ปรีดา พิชยาพันธ์
Nov-2022การประยุกต์ใช้มาตรฐานทีโอดีสำหรับการเลือกตำแหน่งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ ในจังหวัดเชียงใหม่นพดล กรประเสริฐ; ดำรงศักดิ์ รินชุมภู; วรากัญ มณีวรรณ
2562การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้ามหานครโดยใช้แบบจำลองการจราจรคนเดินกิตติ ขติยะสุนทร; นพดล กรประเสริฐ
2561การประเมินประสิทธิภาพของกล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติบนเส้นทางเขาชนิดา ใสสุขสอาด; นพดล กรประเสริฐ
Nov-2020การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการควบคุมทางแยกด้วยแบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคนพดล กรประเสริฐ; ชญาดา รวิวรรณ
Mar-2022การวิเคราะห์รูปแบบจุดเปิดเกาะกลางบนทางหลวงแผ่นดินโดยใช้แบบจำลองการจราจรระดับจุลภาคนพดล กรประเสริฐ; พิกุล ผาหลัก
Nov-2020การสืบค้นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกโดยใช้การวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวแบบฟัซซี่นพดล กรประเสริฐ; นัฎฐิกา ทิพนี; Nattika Thipnee