AGRI: Theses : [1809] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1809
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2014Farmers’ Perception and Adaptation in Organic Vegetable Production for Sustainable Livelihood in Chiang Mai Provinceบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ; Nathitakarn Pinthukas
Jul-2014Estimation of Longan Yield Using Bayesian Belief Network Modeling in Phrao District, Chiang Mai Provinceชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; อรรถชัย จินตะเวช; วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์; Vorraveerukorn Veerachitt
Jul-2557บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพะเยาสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์
Dec-2014Farmers’ Perception and Adaptation to Climate Change Pressure in Highland Coffee Production, Dak Lak Province, VietnamAsst. Prof. Dr. Yaovarate Chaovanapoonphol; Prof. Dr. Attachai Jintrawet; Pham Thi Thuyen
May-2014การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์อาจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์; อาจารย์ ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; ศิริรัตน์ ปากประโคน
22-Jul-2014การประเมินพันธุกรรมและความสามารถในการรวมตัวของพันธุ์รักษาเพศผู้เป็นหมันของพริกหยวกรองศาสตราจารย์ ดร. มณีฉัตร นิกรพันธุ์; รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์; ขวัญดาว แก้วสมบัติ
1-Dec-2014ผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอร์มีควอทคลอไรด์ และพาโคลบิวทราโซล ต่อสรีรวิทยาการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม; รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สรวมศิริ; มะลิวรรณ นาสี
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรที่มียางพาราเป็นพืชทางเลือกในจังหวัดเชียงรายพรสิริ สืบพงษ์สังข์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; วีรวรรณ แจ้งโม้
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำยวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเบญจพรรณ เอกะสิงห์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; ศุภักษร วงศ์ใหญ่
2557การประเมินมูลค่าการบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจิรวรรณ กิจชัยเจริญ; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; ภัทรเทพ ลาภานิกรณ์
2557การใช้น้ำออกซิไดซ์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักอินทรีย์เกวลิน คุณาศักดากุล; วิลาวัลย์ คำปวน; วันวิสา เตชะวงค์
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีอ้อยเป็นพืชหลัก อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; พัชรินทร์ รังผึ้ง
2557ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทยเยาวเรศ เชาวนพูนผล; อารี วิบูลย์พงศ์; นุชจรี ปิมปาอุด
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดด้านทรัพยากรการผลิตและการตลาดในจังหวัดเชียงใหม่เบญจพรรณ เอกะสิงห์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; กรวิกา ลาภรัตนทอง
2557อิทธิพลของไผ่ต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมสุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; ชาญกิจ หอมจันทร์
2557ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้ากมล งามสมสุข; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; อัศนีย์ เครือดวงคำ
2557การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือกพรสิริ สืบพงษ์สังข์; กมล งามสมสุข; จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสับปะรด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเชียงรายประทานทิพย์ กระมล; กมล งามสมสุข; เกรียงศักดิ์ ชุบทอง
2013Taxonomy and phylogeny of powder mildew fungi in tribe phyllactinieae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทร์บ Phyllactinieae / Sararat MonkhungSararat Monkhung
2012Influences of humus from leonardite and beneficial microorganisms on contents of vitamin c, antioxidants and growth of chinese kale = อิทธิพลของฮิวมัสจากลีโอนาร์ไดท์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อปริมาณวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระและการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง / Fapailin ChaiwonFapailin Chaiwon
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1809