Browsing by Author วรัทยา ชินกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2022การบริโภคพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานหมุนเวียน การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศโออีซีดีวรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชลิดา กันธามณี
Nov-2020การประเมินความต้องการใช้น้ำและผลการปฏิบัติการฝนหลวงของการผลิตข้าวนาปีในลุ่มน้ำแม่กวง เขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วรัทยา ชินกรรม; กญัญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; เทพบดี แลกันทะ
Jun-2023การวัดระดับความอยู่ดีมีสุขของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่วรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ปัญจพร เริงสนาม
28-Dec-2564การวิเคราะห์การไหลล้นความเสี่ยงระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในกลุ่มเอเชียในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; สิริชัย จริยเศรษฐพงศ์
Nov-2022การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมในห่วงโซ่อุปทานนกเขาชวาวรัทยา ชินกรรม; ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; รุจิรัตน์ เพชรฤทธิ์
May-2021การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในการใช้บริการแกร็บในจังหวัดเชียงใหม่ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; วรัทยา ชินกรรม; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ณิชชนารถ ชุ่มมะโน
Jun-2022ความมั่นคงทางพลังงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดความยากจน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนวรัทยา ชินกรรม; นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงศ์; ภารวี มณีจักร; ธัชนนท์ อนันต์เจริญกิจ
May-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้: มุมมองระดับโลกนฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ภารวี มณีจักร; วรัทยา ชินกรรม; พันธ์ณุวัฒน์ สุวรรณรัตน์
-ความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือนไทยวรพล ยะมะกะ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรัทยา ชินกรรม; กฤชยาภรณ์ ดวงแก้ว
Jun-2023ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะของครัวเรือนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนวรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; วัลลภา แก้วลื้อ
Dec-2021ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประกันสังคมแบบสมัครใจ (มาตรา 40) ของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่วรัทยา ชินกรรม; ภารวี มณีจักร; สุธินันท์ เมฆอุตส่าห์
May-2021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ของนักลงทุนณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรัทยา ชินกรรม; พชรพงศ์ อังกสิทธิ์
24-Apr-2566ผลกระทบของการพัฒนาทางการเงิน และเทคโนโลยีทางการเงินต่อการเติบโตสีเขียววรัทยา ชินกรรม; ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; พัชริดา มาลีรัตน์
Jul-2022ผลกระทบของดัชนีตลาดหุ้นประเทศญี่ปุ่นและอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อเยนต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิตคอยณพล หงส์สกุลวสุ; นิสิต พันธมิตร; วรัทยา ชินกรรม; ณัฐดนัย ไชยอักษร