Browsing by Author รุจ ศิริสัญลักษณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2023การจัดการการผลิตหอมหัวใหญ่ของเกษตรกร ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่สุกิจ กันจินะ; รุจ ศิริสัญลักษณ์; พิมพ์ใจ สีหะนาม; วรางคณา ติ๊บโปธา
2562การปรับตัวของผู้ปลูกข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปวีณรัตน์ สิงสิน; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; แสงทิวา สุริยงค์
Jan-2021การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรีรุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; อรณิชา ฮวบหิน
2562การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับภาระงานที่กำหนดไว้ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพชร ถือแก้ว; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; จิรวัฒน์ พัสระ
2562ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พงศ์ศาสตร์ นาพรม; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Feb-2021คุณภาพชีวิตของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อภิรัฐ บัณฑิต; เกษมสันต์ อาษากิจ
Jul-2564ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนรุจ ศิริสัญลักษณ์; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พัชรินทร์ พานทอง
Apr-2023ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนรุจ ศิริสัญลักษณ์; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; อภิรัฐ บัณฑิต; อรณิชาณ์ ปารมี
11-Apr-2566ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของม้งบ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ชาติชาย เขียวงามดี; ณัฐจิรา หนูแดง
Jul-2023ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่สุกิจ กันจินะ; รุจ ศิริสัญลักษณ์; พิมพ์ใจ สีหะนาม; ดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง
Apr-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; นฤมล คําดี
Aug-2557ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; วธัญญู พัฒชะนะ
2562ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอารุณี ลอยมา"; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
Feb-2021ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล; ณัชชา ยี่ใจ
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวกองแก้ว อินทวงค์; รุจ ศิริสัญลักษณ์
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมระหว่างแม่พื้นเมืองกับพ่อพันธุ์บราห์มันแดง ของเกษตรกรในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาวบุญจันทร์ มณีแสง; รุจ ศิริสัญลักษณ์
2557ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนธนสิน เด่นเจริญกุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์
Aug-2014ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงรุจ ศิริสัญลักษณ์; ดุษฎี ณ ลำปาง; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; วราขวัญ บุญยัง
2557ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ตะวัน ห่างสูงเนิน; พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์; อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; รุจ ศิริสัญลักษณ์
Dec-2020รูปแบบการจัดการแรงงานกรีดยางพาราที่มีผลต่อความยั่งยืนในการทำสวนยางพารา ในอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ประทานทิพย์ กระมล; ยุทธนา วงค์สีดา