Browsing by Author รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2015การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; วีรวัฒน์ คำมะยอม
Sep-2015การจัดการความรู้ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ศิริวรรณ งอกงาม
Apr-2558การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร; ศศิวิมล คำลือ
Oct-2015การบริหารงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; นันทพร ปัญญาสูง
Oct-2015การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามคู่มือหลักสูตรอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; ธนัฏฐ์ แสนแปง
Sep-2015การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ชัชวาลย์ ใจอินทร์
Sep-2015การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ชัชวาลย์ ใจอินทร์
Sep-2015การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ชัชวาลย์ ใจอินทร์
Oct-2015การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร
Nov-2014การใช้เทคนิคการขับร้องเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้องสอนศึกษาอาจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วิไล กาวิชัย
Sep-2015ความพร้อมของโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบรองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; จีระนุช โคเบนท์
Sep-2015แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สมพิศ ศรีชมภู
Sep-2015แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองแพร่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สิงหา เทียมแสน