HUMAN: Independent Study (IS) : [438] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 438
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2022ความยากลำบากในการกำกับอารมณ์และปัญหาจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของนักศึกษา: บทบาทของแรงจูงใจในการดื่มในฐานะตัวแปรส่งผ่านไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ; ภัทรานิษฐ์ สุกใส
May-2564ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง: บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และแรงจูงใจในการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมทัศนีย์ หอมกลิ่น; ปรัชญา วรรณวนิช
Jul-2021ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของการรับรู้การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; บุญญาดา มากรกิตติภัทร
Jul-2022กระบวนการพัฒนาตนเองสู่เงื่อนไขเพื่อความงอกงามของผู้ฝึกฝนตนเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเสรี ใหม่จันทร์; เศรษฐกร ปาณสารกิจกุล
9-Aug-2022ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเสริมสร้างพลังอำนาจกับความผาสุกของพนักงานบริษัทเอกชนด้านการเงินและการธนาคาร: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของงานที่มีความหมายอิสระ บุญญะฤทธิ์; ณัฐธกรณ์ กีรติวัฒนธรณ์
Jul-2022เรื่องเล่าในรอยสัก : เรื่องราวชีวิตและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ; รุ่งนภา นาคสมพันธ์
Jul-2022เงื่อนไขปกป้องการไม่กระทำความผิดซ้ำของเยาวชน ที่เคยกระทำผิดทางอาญาณัฐวุฒิ อรินทร์; กรรณิการ์ อินเพลา
Jul-2022ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของย่านชุมชนเก่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อารยา ผลธัญญา; ภัทรานิษฐ์ จิตสำรวย
Jul-2022ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความภาคภูมิใจแห่งตนในบริบทองค์การทัศนีย์ หอมกลิ่น; วรรณา ขุนนางจ่า
Jul-2022ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลที่มีต่อการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสรี ใหม่จันทร์; บรรหาร อินทร์แก้ว
2021Thailand as represented in the Western films: The Hangover Part II (2011) and Pattaya (2016) through the orientalist perspectiveWilailak Saraithong; Krissada Sangchay
May-2022ปัจจัยพยากรณ์สุขภาวะในการทำงานของข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชูชัย สมิทธิไกร; ณญาณี จริงจิตร
May-2022ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)ชูชัย สมิทธิไกร; นิโรบล คำเหมย
May-2022ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการต่อต้านการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการทัศนีย์ หอมกลิ่น; ลสิชา ไมน์
May-2022ศิลปะกับความสัมพันธ์ในท้องถิ่น: กรณีศึกษา ผลงานศิลปะ "นาโอชิมะ บาธ" ปี พ.ศ.2552 - 2562 ในเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตอุจิ เกาะนาโอชิมะ จังหวัดคากาวะ ประเทศญี่ปุ่นทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย; วันวิสาข์ นาสิงห์
May-2022ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดซ้ำของผู้ที่เสพติดซ้ำ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงรายวีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพช็ร์; ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ; สุุกัญญา กำแพงแก้ว
May-2021ประสบการณ์ความเป็นอื่น: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสรี ใหม่จันทร์; ภูมิใจ พนมภูมิ
Mar-2021ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเชื่อถือไว้วางใจผู้นำพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; อารียา อุตรศรี
Mar-2021ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแบบมุ่งเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัด ลำพูน: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความผูกพันต่องานอิสระ บุญญะฤทธิ์; นครินทร์ อินทร์กัน
May-2021อำนาจการพยากรณ์ของการรับรู้ความสามารถในด้านนวัตกรรมของตนเอง การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิศวกรพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; พิชชา สุขุมวัฒนะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 438