HUMAN: Independent Study (IS) : [472] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 472
Issue DateTitleAuthor(s)
24-May-2564ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยณฐวัฒน์ ล่องทอง; ปวีณ ไชยวงค์วิลาน
6-Aug-2560การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สัตว์หิมพานต์สำหรับเด็กระดับอนุบาลทัศนา สลัดยะนันท์; ชัยวัฒน์ นันทศรี; ปฐมาวดี ทิศป้อง
1-Jun-2560ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความพึงพอใจในงานพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ทศพล ตาคำ
4-Sep-2018Semiotic analysis of stock photographs of monksTraiger, Cheryl; Duanghathai Julanithi
Apr-2019ครูดอย: ครูผู้เสียสละที่เป็นมากกว่าครูณัฐวุฒิ อรินทร์; ชลัยธร จงวัฒนาโกศล
Sep-2023ความสัมพันธ์ระหว่างความหลงใหลที่จะเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเพียรพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ภคบดินทร์ จันทร์เขียว
Aug-2017Youtube beauty videos: female empowerment or female subjugation?Wilailak Saraithong; Kannicha Khumpun
Aug-2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ส่วนบุคคล ของเด็กและเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; จุฑามาศ สีธิ
Sep-2021ภาพแทนความเป็นชายจีนในนวนิยายของหยก บูรพาลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี; บวรภัค อิทธิเสรีกุล
Aug-2017Aspects of postcolonialism in the video game Assassin’s Creed IIIWilailak Saraithong; Jetiphat Piamchamratkul
Sep-2016ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ชูชัย สมิทธิไกร; มณฑนี สุวรรณทวีโชค
24-May-2566การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยใช้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาความเป็นจริงเป็นฐานณัฐวุฒิ อรินทร์; อัมรินทร์ แก้วมณี
15-Jun-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับอารมณ์ในงานและภาวะหมดไฟในงานของพยาบาลวิชาชีพ : บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและการรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานภาสกร เตวิชพงศ์; นเรนทร์ฤทธิ์ คำภีระนันท์
Oct-2018อิทธิพลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ที่มีต่อความผาสุกทางใจของผู้เกษียณอายุณัฐวุฒิ อรินทร์; พรเลิศ ชุตินธรางค์กูล
21-Jun-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี งานที่มีความหมาย และการจัดการความหลากหลายด้านช่วงอายุกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเจนเนอเรชันวาย : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การชูชัย สมิทธิไกร; ภัทรานิษฐ์ โชติพิพิทย์กุล
Jun-2023แนวทางการออกแบบป้ายของห้องสมุดประชาชน : กรณีศึกษา จังหวัดลำพูนพรชนิตว์ ลีนาราช; ชนัตถธร สาธรรม
Jan-2565อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่มีต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อแบบอนุกรมของความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทำงานชูชัย สมิทธิไกร; ทราย อภัยโส
Jun-2023ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นกลางของตนเองกับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความมีชีวิตชีวาในการทำงานและการมุ่งเป้าหมายเพื่อเรียนรู้อิสระ บุญญะฤทธิ์; ฐิตสา ตฤณดารวิกร
Jun-2023อิทธิพลของการแสร้งแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงานที่มีต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเครียดในงานและบทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ชนนิกานต์ กาญจนพันธุ์
Jun-2566ความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก : กรณีศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ณฐวัฒน์ ล่องทอง; กานต์ แดงสืบตระกูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 472