BA: Independent Study (IS) : [2826] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2826
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2020ผลกระทบของคุณภาพบริการต่อความภักดีผู้บริโภคของร้านขายยา ในอำเภอเมืองเชียงรายสายนที เฉินบำรุง; พิมพ์ญาดา วังชิณกุลโรจน์
Oct-2020ความพึงพอใจของลูกค้าต่อกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสำนัก อนุมัติสินเชื่อรายย่อยภาค ๘ ธนาคารออมสินโรจนา ธรรมจินดา; ธนัชญา พลเยี่ยม
Oct-2020ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอเมืองลำปางศรัญญา กันตะบุตร; สุกัญญา ตาตุ
Nov-2020ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของรถโดยสารอัจฉริยะ ของบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดศรัญญา กันตะบุตร; ปัณณภัสร์ ปันดอน
Oct-2020ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาต่อการบริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; วิกรานต์ รักรุ่งโรจน์
Nov-2020การจัดการของธุรกิจดนตรีบนยูทูปในประเทศไทยนฤนาถ ศราภัยวานิช; พีระกมล คชชา
Oct-2020กลยุทธ์ธุรกิจร้านอาหารพื้นเมืองลำแต้ตวย อำเภอเมืองเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; นิศารัตน์ สารศิลป์
Sep-2018การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง; ธัญญาภรณ์ อินทะไชย
Apr-2020การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าอะไหล่รถยนต์ของร้านบ้วนเฮงการช่างลำพูนเขมกร ไชยประสิทธิ์; ปวีณา แก้วประเสริฐ
Apr-2020การพัฒนาระบบ ๕ส โรงบรรจุก๊าซของบริษัท วินัยศักดิ์ จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; นรีนุช ขัตติพัฒนพงษ์
May-2020การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านงานขายของหัวหน้างานขายและผู้แทนยา บริษัท มิลลิเมด จำกัดตุลยา ตุลาดิลก; สราวุธ สันติวุฒิกุล
May-2020การวเิคราะห์ลักษณะลูกค้าของร้านค้าปลีกท้องถิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัท วินิจ; ศุภาพิชญ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
Apr-2020ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์; สุรภา ธิตินรเศรษฐ
May-2020ปัจจัยที่มีผลต่อนักวิ่งเจเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อความตั้งใจใช้สมาร์ทวอทช์รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา; ภัทริน สายปัญญา
May-2020ปัจจัยที่มีผลต่อนักวิ่งเจเนอเรชันเอ็กซ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อความตั้งใจใช้สมาร์ทวอทช์รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา; ภัทร์พล ศรีฟองจันทร์
May-2020แรงจูงใจของนักท่องเทียวชาวไทยเจเนอเรชันวายต่อการมาเทียว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา กันตะบุตร; ธัชพล เจริญจํารัสชีพ
May-2020ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบกับความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; อาทิตยา เดชสุขุม
May-2020การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไออาจารย์ ดร. ตุลยา ตุลาดิลก; ภูษณิศา ชมภูจันทร์
May-2020การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอาจารย์ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก; เพชราพร เทพาคำ
Apr-2020การลดเวลานำโดยเทคนิคแบบลีนของกระบวนการผลิตเครื่องบดอัดขยะ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; ชนิตา คำแดงใหญ่
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2826