SOC: Independent Study (IS) : [457] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 457
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนชมพูเหนือ จังหวัดพิษณุโลกรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พนาพันธุ์ พลศร
Aug-2022การรับรู้นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของภาครัฐ: กรณีศึกษาตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; สุภาพร ปัทมทัตต์
Aug-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ: กรณีศึกษานโยบายการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของรัฐบาล และโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ภควดี รัติเชษฐ; ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Jun-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทยปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์
2564บทบาทของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนพนม กุณาวงค์; วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ปานชนก วงศ์แพทย์
Jul-2022การวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และการคาดการณ์พื้นที่อุบัติการณ์ของโรคสครับไทฟัสในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพลภัทร เหมวรรณ; อริศรา เจริญปัญญาเนตร; พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์
Jun-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ภัสชา ปินตาโมงค์; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Apr-2021คุณภาพชีวิตของผู้หญิงพิการที่ทำงานปอกเปลือกและคว้านเมล็ดลำไยอบแห้ง ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ชุณห์พิมาณ ธิตินุพัฒน์
May-2021ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากการลงทุนล้งลำไยของชาวจีนในจังหวัดลำพูนพรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; ธัชชนนท์ กะผอ
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านม้งดอยปุยกาญจนา โชคถาวร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; กัญญารัตน์ แซ่ตั้ง
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแบบยั่งยืนในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ธวัชชัย อ้ายผง
Nov-2020การตัดสินใจของชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการจากสถานบริการ ทันตกรรมเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ศันสนีย์ แอ่นดอน; Sunsanee Andon
Nov-2020เกษตรพันธะสัญญา: การปรับเปลี่ยนทัศนคติและภูมิทัศน์ของเกษตร ในชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อริศรา เจริญปัญญาเนตร; ลิวา ผาดไธสง; จิรพงศ์ โยพนัสสัก; Jirapong Yopanutsak
Nov-2020การดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กาญจนา โชคถาวร; จิรานันท์ ตาดทอง; Jiranan Tadthong
Nov-2020การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของนักเรียนไร้สัญชาติในโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงรายประสิทธิ์ ลีปรีชา; ขวัญชีวัน บัวแดง; รักชนก มาไพศาลกิจ
Jul-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาให้กับบุตรหลาน: กรณีศึกษา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์; นิสิต พันธมิตร; ธีระยุทธ ปะมะสอน
Apr-2020การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบโฮมสเตย์กับคุณภาพชีวิตของ คนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสิญา อุทัย; รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; สุเมธ เขียวสด
May-2020การวิเคราะห์การกำกับชุมชนท้องถิ่นทางเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; พิมผกา จุ่มดี
Apr-2020การรับรู้บริการสินเชื่อโครงการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในสาขาเชียงใหม่ผศ. ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; รศ. ดร.กาญจนา โชคถาวร; นงนภสร ชัยวงค์
Nov-2015คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; วรรณศิริ คงแสง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 457