ECON: Independent Study (IS) : [1162] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1162
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2015พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; อัจฉราภรณ์ มะโนจิตต์
Nov-2015ความสัมพันธ์ระหว่างการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; นงนภัส วาชัยยุง
Nov-2015ภาระหนี้สินของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; อรวรรณ นันทะชัย
May-2558แนวทางการพัฒนาอาชีพทอผ้าของชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; ธนวัฒน์ ยวงสุวรรณ
Jul-2558การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยคมสัน สุริยะ; นิสิต พันธมิตร; ธนิกูล บุญศรีตัน
2558พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการใช้สินเชื่อบัตรกดเงินสดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปางพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; วรลักษณ์ หิมะกลัส; ธิดารัตน์ เปียงบุญยืน
Oct-2558ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; เกล็ดดาว หมอกเมือง
Jul-2558การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นสามัญที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; พรโพยม ชุ่มศิริ
Jul-2558พฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; กนกวรรณ สายวาณิชย์
Oct-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มคนวัยทำงานในร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ศรัญญา งามมาศประภัสสร
Sep-2558ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; กนกวรรณ อติชาต
Sep-2558พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่เริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วีรินท์ ศุภสินกุลพัทธ์
Sep-2558พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่เริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วีรินท์ ศุภสินกุลพัทธ์
Aug-2558การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ไพรัช กาญจนการุณ; นิสิต พันธมิตร; กชพร บุญประเสริฐ
Apr-2558ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและการใช้จ่ายของรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่นิสิต พันธมิตร; ไพรัช กาญจนการุณ; แสงหล้า ปิ่นซ้อน
May-2558พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นิสิต พันธมิตร; ไพรัช กาญจนการุณ; วรางคณา บัวล้อม
Dec-2557การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกชาวต่างด้าวของโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงรายวรลักษณ์ หิมะกลัส; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ฐาปนี มาณพ
Oct-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ ระบบสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ของสำนักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 1ไพรัช กาญจนการุณ; นิสิต พันธมิตร; ณัฐธนภัสสร์ ฟังเพราะ
Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการเลือกใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พรทิพย์ เธียรธีวิทย์; รสริน โอสถานันต์กุล; อัจฉรา แสงมณี
Sep-2557ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาไทยชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; วันวิสาข์ อ่อนชูศรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1162