VET: Theses : [56] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2014Characterization of Longitudinal Fecal Steroid Hormone Profiles in Captive Chinese Goral (Naemorhedus griseus)Chatchote Thitaram; Janine L. Brown; Suvichai Rojanasthien; Petai Pongpiachan; Jaruwan Khonmee
30-Apr-2558การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขที่เป็นโรคสะบ้าเคลื่อนรศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์; รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย; ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช; บุรินทร์ บุญศรี
2555การเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีของช้างเอเซียที่ติดเชื้อไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คิวโลซิลระหว่างวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์และชุดตรวจสำเร็จรูป = Comparison of mycobacterium tuberculosis antibody titer in infected Asian elephant (elephas maximus) with enzyme linked immunosorbent assay versus commercial test kit / วารีรัตน์ กิตติมานะพันธ์วารีรัตน์ กิตติมานะพันธ์
2555ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดวิการที่กีบของโคนมในฟาร์มโคนมเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Risk factors associated with claw lesions of cows in dairy farms in the upper north of Thailand / ภาคภูมิ อิสระพงศ์พันธ์ภาคภูมิ อิสระพงศ์พันธ์
2011Ante-mortem and post-mortem health status of cattle in selected slaughterhouses in bhutan = การตรวจสุขภาพโคก่อนและหลังกระบวนการฆ่าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่เจาะจงเลือกศึกษาในภูฎาน / Jambay DorjeeDorjee, Jambay
2011Antimicrobial residue and preva ence of indicator bacteria having antimicrobial resistance isolated from marketed poultry in kathmandu, Nepal = สารปฎิชีวนะตกค้างและความชุกของเชื้อแบคทีเรียบ่งชี้ซี่งมีความต้านทานสารปฎิชีวนะเพาะแยกจากสัตว์ปีกที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเมืองกาฐมาณฑุ, ประเทศเนปาล / Kamal Raj AcharyaAcharya, Kamal Raj
2011Prevalence of cryptosporidium, Giardia and other internal parasites in dairy and beef cattle of mae on district, Chiang Mai Thailand = ความชุกของ cryptosporidium, Giardia และ พยาธิในอื่นๆ ในวัวนม และ วัวเนื้อ ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Khin Sandar LwinLwin, Khin Sandar
2011Antimicrobial resistance in Escherichia coli ISOlated from from commercial broiler farms in bogor district, west JAVA, Indonesia = การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล ที่เพาะแยกได้จากฟาร์มไก่เนื้อทีส่เลี้ยงเป็นการค้าในบอกอร์, อินโดนีเซีย / Imron SuandySuandy, Imron
2011Epidemiology and genotypic diversity of campylobacter spp. isolated from broiler flock in chiang Mai, Thailand = ระบาดวิทยาและความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่เพาะแยกจากฟาร์มไก่กระทงเขตจ้งหวัดเชียงใหม่ / Chomporn ChokboonmongkolChomporn Chokboonmongkol
2011Cross sectional study on the microbiological quality of Thai Northern sausage in Chiang Mai,Thailand = การศึกษาแบบตัดขวางของคุณภาพทางจุลินทรีย์ของไส้อั่ว ในเขตจ้งหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Papaspong JongchansittoePapaspong Jongchansittoe
2011Microbiological quality along a selected production line of Thai Northern sausage in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามสายการผลิตของไส้อั่วในจังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย / Anuwat WiratsudakulAnuwat Wiratsudakul
2011A Cross sectional study of drinking water quality and its impact on broiler growth performance in the flood effected areas of Pakistan = การศึกษาภาคตัดขวางของคุณภาพน้ำดื่มและผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของประเทศปากีสถาน / Hafiz Nida UllahUllah, Hafiz Nida
2011Prevalence and Molecular characteristics of Vibrio species in Pre Haevested shrimp in North Western Province of Sri Lanka = ความชุกและลักษณะในระดับโมเลกุลของเชื้อวิบริโอในกุ้งก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแถบจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของศรีลังกา / Gonsal Koralage Madura SanjeevaniMadura Sanjeevani, Gonsal Koralage
2554ผลของยาทีพอกซาลินในการลดปวดในกระต่ายภายหลังการศัลยกรรมทำหมันเพศเมีย = Analgesic effect of tepoxalin in rabbit after ovariohysterectomy / กฤตกานดา กิรติธนโอฬารกฤตกานดา กิรติธนโอฬาร
2553การติดตามความเข้มข้นของทรามาดอลและสารเมตาบอไลท์เอ็มหนึ่งในพลาสมาและนมน้ำเหลืองของแม่สุนัขหลังการผ่าคลอด = Monitoring of tramadol and metabolite MI concentrations in bitches'plasma and colostrums after cesarean delivery / ลัดดาวรรณ สมรูปลัดดาวรรณ สมรูป
2553ลายพิมพ์สารพันธุกรรมของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ที่แยกจากไก่เนื้อและเด็กที่ป่วยด้วยอาการท้องเสียในภาคเหนือของประเทศไทย = Molecular typing of Campylobacter jejuni isolated from broilers and diarrhea children in Northern Thailand / บุณิกา วงษ์บันดิษฐ์บุณิกา วงษ์บันดิษฐ์
2553การดื้อยาของเชื้อ ไมโคแบคทีเรียม เอเวียม อินทราเซลลูลาเรคอมเพล็กซ์ ที่แยกได้จากสุกร = Drug resistance of Mycobacterium Avium-Intracellulare Complex (MAIC) isolated from pigs / กิตติกร บุญศรีกิตติกร บุญศรี
2553การแสดงออกของวิตามินดีรีเซปเตอร์ในเนื้องอกของผิวหนังสุนัข เปรียบเทียบกับผิวหนังสุนัขปกติ = Vitamin D Receptor (VDR) expression in canine skin neoplasm compared to normal skin / ณัฐพงศ์ วังในณัฐพงศ์ วังใน
2010Management practices associated with bulk milk somatic cell count of smallholder dairy farms in Chiang Mai Province = ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฟาร์มและระดับเซลล์โซมาติกของถังนมรวมของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Tawatchai SinghlaTawatchai Singhla
2553การผลิตและพัฒนาน้ำยาแอนติแคนายโกลบูลิน (โปลีสเปซิฟิก) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ตรวจความเข้ากันได้ของเลือดสุนัขและติดตามปฏิกิริยาหลังการให้เลือด = Production and development of effective Anti-canine globulins (Polyspecific) reagent for canine crossmathching and monitoring of transfusion reaction / ชัชวาล ศรีวิชัยชัชวาล ศรีวิชัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56