NURSE: Theses : [1487] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1487
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2022ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรควัณโรคศิริรัตน์ ปานอุทัย; โรจนี จินตนาวัฒน์; สายใจ จันแดง
Aug-2022ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับรังสีรักษาเดชา ทำดี; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; อรัญญา เตชะนันท์
Jul-2564การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนปัสสาวะเป็นเวลาแบบสะอาดนงค์คราญ วิเศษกุล; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; วัชราภรณ์ ไพโรจน์
Jul-2564ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนงค์คราญ วิเศษกุล; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; วรรณา ชื่นนอก
Jun-2564ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในพยาบาลห้องผ่าตัดนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; นงค์คราญ วิเศษกุล; มรกต ดอกแก้ว
Jul-2564ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไปนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; นงค์คราญ วิเศษกุล; จุฑารัตน์ ศรีวิชัย
Sep-2022ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองของพระสงฆ์ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมสุขสถิตย์; จินดารัตน์ ชัยอาจ; ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์; เจษฎา เจริญสิริพิศาล
Aug-2022ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจิราวรรณ ดีเหลือ; นันทพร แสนศิริพันธ์; นงลักษณ์ ปิ่นใหญ่
Oct-2021ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสันมยุลี สำราญญาติ; ชมพูนุท ศรีรัตน์; จิดารัตน์ หวานมีรส
Jun-2021ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะการรู้คิดบกพร่องในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2จินดารัตน์ ชัยอาจ; เบญจมาศ สุขสถิตย์; ทิชารี กันทะวิโร
Jul-2022ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนรังสิยา นารินทร์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; จิราวรรณ ศรีทองพิมพ์
Aug-2022ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจสําหรับผู้ดูแลต่อการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กวัยก่อนเรียนจุฑามาศ โชติบาง; พัชรี วรกิจพูนผล; สุวรรณา หมูจุน
Aug-2021ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดในบิดาที่มีบุตรคนแรกพรรณพิไล ศรีอาภรณ์; จิราวรรณ ดีเหลือ; กาญจนา ไชยตีฆะ
Aug-2021ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพบิดาในผู้จะเป็นบิดานันทพร แสนศิริพันธ์; จิราวรรณ ดีเหลือ; ศิริรัตน์ สอนเทศ
Jul-2021ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยนงค์คราญ วิเศษกุล; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; เจนจิรา อยู่อินทร์
Jul-2022ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบเปิดทางหน้าท้องต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดสุภารัตน์ วังศรีคูณ; อัจฉรา สุคนธสรรพ์; สโรชา สุภาธาดา
2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัวในผู้ดูแลเด็กโรคปอดเรื้อรังอุษณีย์ จินตะเวช; เนตรทอง นามพรม; กาญจนาภา ศุภบูรณ์
2563ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการส่งเสริมการวางแผน ดูแลล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองประทุม สร้อยวงค์; วราวรรณ อุดมความสุข; กัลยาณี มูลฐี
Jun-2022ผลของการสนับสนุนทางสังคมผ่านแอปพลิเคชันต่อความกลัวการคลอดบุตรในสตรีครรภ์แรกนันทพร แสนศิริพันธ์; ฉวี เบาทรวง; วราภรณ์ แก้วสุข
Jun-2022ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงินเดชา ทำดี; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์; ภัควัฒน์ บุญเจริญธนพงษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1487