NURSE: Theses : [1406] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1406
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557ผลของกลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาต่อการกำเริบของโรคในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจินดารัตน์ ชัยอาจ; นิตยา ภิญโญคำ; พรสรวง วงศ์สวัสดิ์
Aug-2557พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกกนกพร สุคำวัง; ภารดี นานาศิลป์; กรรณิกา ปิงแก้ว
Sep-2557ผลของการสนับสนุนผู้ดูแลด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพทศพร คำผลศิริ; ลินจง โปธิบาล; กุลธิดาพร กีฬาแปง
Sep-2557สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารกและการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอดพรรณพิไล ศรีอาภรณ์; นันทพร แสนศิริพันธ์; ชลดา สติปัญ
Aug-2557สถานการณ์การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการจัดการก่อนการเสียชีวิตสุภารัตน์ วังศรีคูณ; อัจฉรา สุคนธสรรพธ์; วีรพล แก้วแปงจันทร์
Aug-2557ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองพิกุล นันทชัยพันธ์; ฉวีวรรณ ธงชัย; เพ็ญนภา จายวรรณ์
Jul-2557ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุศิริรัตน์ ปานอุทัย; โรจนี จินตนาวัฒน์; จันทร์ดา บุญประเสริฐ
Jul-2557ผลของการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพและการติดเชื้อของผู้ป่วยจากการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวันชัย เลิศวัตนวิลาศ; อะเคื้อ อุณหเลขกะ; สุจิตรา เหล่าทวี
Jul-2557ปัจจัยทำนายการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ของบุคลากรสุขภาพจิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; สุนทรา พลเจริญ
Aug-2557ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความเหนื่อยล้าและ ความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนิตยา ภิญโญคำ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; ธัญญารัตน์ บุญโทย
Sep-2557พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตศิริรัตน์ ปานอุทัย; ภารดี นานาศิลป์; สุพรรณษา กลิ่นกล่อม
Sep-2557ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุญพิชชา จิตต์ภักดี; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; สุชาดา พาณิชกระจ่าง
Aug-2557สภาพการทำหน้าที่ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมยุลี สำราญญาติ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; ศิริวรรณ มีมะจำ
2-Mar-2558การดูแลของมารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิดก่อนกำหนดรองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย; รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง; มะลิวรรณ สุตาลังกา
12-Mar-2558ผลของการกระตุ้นการดูดกลืนต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; รองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย; ศศิธร กิ่งนาละ
2-Apr-2558การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย; ดลก์พร มาตยาบุญ
2557การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้คลอดกรรณิการ์ กันธะรักษา; ฉวี เบาทรวง; พฤกษลดา เขียวคำ
Dec-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการจัดการ ความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์รองศาสตราจารย์ ดร. ภารดี นานาศิลป์; พัทยา แผ่นชัยพรม
Dec-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ; กันตา รัตนคช
Dec-2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้สูงอายุที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป โรงพยาบาลลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง; อัญชลี คงอ้าย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1406