NURSE: Independent Study (IS) : [869] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 869
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุลวดี อภิชาติบุตร; คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง; สุทธิรา ฟูคำ
Nov-2020การพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; กนกพร ใหม่ชมภู
Mar-2020การกำกับดูแลร่วมทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เจษฎา เทพศิริ
Mar-2020ต้นทุนฐานกิจกรรมการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; สุทธิพร ใจแล
May-2020ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา; ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์; ณัฏฐวิตรา ฤกษ์รัตนประทีป
Mar-2020ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี; พัชรินทร์ เขตประทุม
Mar-2020ต้นทุนฐานกิจกรรมของการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมะเขือแจ้ จังหวัดลาพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี; นฤศสธร ขันแก้วผาบ
Mar-2020การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี; นฤมล ไชยวารีย์
Mar-2020สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; ณัฏฐณิชชา เตชะกิตติโรจน์
Mar-2020การพัฒนากรอบสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรียาพรรณ สุภามณี; กิตติศักดิ์ จันทร์สะอาด
Apr-2016ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรรองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์; ประวิทย์ พันภู
Aug-2014ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองในผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. หรรษาเศรษฐบุปผา; ปิยพร วุฒิรัตน์
-ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการวางแผนดูแล ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์; จีราพร สุรศรี
Aug-2015การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล; อังคณา คำห้าง
Dec-2014การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น; อาจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี; พราวเดือน เนตรวิชัย
Dec-2014การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ; สุนทรี จันทร์สวัสดิ์
Dec-2014การพัฒนาคุณภาพการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร. ทรียาพรรณ สุภามณี; นิธิวดี สุธรรมรักษ์
Dec-2014การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่าง หน่วยวิสัญญีและห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี; จิราพร ดำงาม
Dec-2014การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; มนนพรัฐ อุเทน
Jul-2015การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยในการทำงานในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อาจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; ชัชฎา เอื้ออารีราษฎร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 869