ENG: Independent Study (IS) : [351] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 351
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2020Analysis and visualization from mass transit data of Bangkok metropolitanJuggapong Natwichai; Sutipong Sutinaraphan
Oct-2020การพัฒนากระบวนการดึง-เปลี่ยนรูป-บรรจุข้อมูล และระบบมโนภาพความสม่ำเสมอของข้อมูลในระบบวัดดัสต์บอยพฤษภ์ บุญมา; ณัฐ วีระวรรณ์
Oct-2020ระบบรู้จำอักขระด้วยแสงสำหรับตั๋วเงินประเภทเช็คในกระบวนการเบิกจ่ายค่าสินไหมทนแทนในธุรกิจประกันภัยภาสกร พรรณจิตต์; ชินวัฒน์ งามสม
May-2020การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องประดับต่างหูคมกฤต เล็กสกุล; กฤษฎา แสนสุวรรณ
Jun-2020การตรวจติดตามอนุภาคมวลสารในอุโมงค์ทางลอดดอนแก้ว ในจังหวัดเชียงใหม่และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์; ชัยวัฒน์ กระแสร์สินธุ์
May-2020ทางเลือกในการปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน สาหรับการปรับอากาศในอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา; จิรทัศน์ ประกรณ์
Apr-2020การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยรวมบริเวณสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนรองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์; นิธินันท์ รัตน์ชเลศ
Mar-2020การวิเคราะห์และแสดงผลของข้อมูลการกระจายตัวของโรงแรมในเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์อโกด้ารศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย; พิมพาภรณ์ ไชยชมภู
Mar-2020การพัฒนาระบบการจัดการอรรถประโยชน์รถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้ารศ.ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; สถาปัตย์ อาจสาลี
Apr-2016การประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมชยานนท์ หรรษภิญโญ; วิศว์ ดวงแสงทอง
Apr-2016ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนงานระบบปรับอากาศในโครงการอาคารสำนักงานชยานนท์ หรรษภิญโญ; สุเมธี อริวันนา
Apr-2016การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตตัวส่งสัญญาณในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์วริษา วิสิทธิพานิช; พัทธพงศ์ พรมชัย
Apr-2015การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นจำแนกตามประเภทผู้ใช้และพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมบูรณ์ นุชประยูร; ศุภชัย จันทร์เลน
Apr-2015การพัฒนาระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบโรงงานผลิต เครื่องนุ่งห่มผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์; ภิญโญ วงค์ษา
Apr-2016การพัฒนาระบบพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเมฆโดยใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและเซนเซอร์ทางกายภาพอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ; จตุรัฐ คำขาว
Apr-2016การพยากรณ์ระดับน้ำในสถานีวัดน้ำโดยใช้เทคนิคโครงข่าย ประสาทเทียมอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ; บุญนาท สุวรรณศรี
Apr-2016ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างที่ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างอาจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ; สุรชัย ทาสุวรรณอินทร์
Apr-2016การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับค้นหาเส้นทางในการนิเทศนักศึกษาฝึกงานรศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย; เมธี เรือนเป็ง
Apr-2016การเลือกรูปแบบของสัญญาจ้างงานก่อสร้างงานทางของกรมทางหลวงโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของ NEDOอาจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ; อนุฤทธิ์ อุดมสม
Nov-2015การบริหารจัดการน้ำท่วมพื้นที่ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์; วุฒิกร งามประภาสม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 351