ARC: Theses : [46] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2021สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์บนถนนสายหลักใน เมืองเก่าลำพูนปรานอม ตันสุขานันท์; สุภาวดี คำรังษี
Oct-2022การศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนกับคุณภาพเมือง สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดเชียงใหม่อัมพิกา ชุมมัธยา; ศิระกร ตันบูรณา
15-Oct-2022โครงข่ายสังคมกับพื้นที่สาธารณะของชุมชนวัดหมื่นสาร ย่านวัวลาย เชียงใหม่ปรานอม ตันสุขานันท์; ธารวิมล มิสานุช
2564ลักษณะเฉพาะของเรือนพื้นถิ่นไทในเมืองยอง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี; กันยารัตน์ อาทนิตย์
2564การศึกษารูปแบบ องค์ประกอบของเรือนพักอาศัยในคูเมืองเชียงใหม่ธานัท วรุณกูล; เกรียงไกร สมยศ
Feb-2021การค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการวางแผนพัฒนาเมืองเก่าขนาดกลาง กรณีศึกษาเมืองสวรรคโลกปรานอม ตันสุขานันท์; ทนวินท วิจิตรพร
Mar-2021แนวทางในการปรับปรุงกรอบอาคารและหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนเพื่อลดการใช้พลังงานระบบปรับอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยุทธนา ทองท้วม; ประวณี จิณานุกุล
Sep-2020A Framework of Design Criteria for Elderly Facilities Using Maslow's Hierarchy of NeedsAsst. Prof. Dr. Ekkachai Mahaek; Silvana Nataly Vásquez Sánchez
Apr-2020การทดลองการออกแบบผังพื้นและรูปด้านหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดรองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ; พัชลลิตษร แก้วปีลา
2555ความคุ้มทุนของหลังคาเขียวต่อการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการปรับอากาศในอาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost efficiency of green Roof on saving electricity cost for air conditioning in commercial buildings in Chiang Mai / วิสิษศักดิ์ สุริยาศรีวิสิษศักดิ์ สุริยาศรี
2011Effect of environmental temperature on a thermal-property testing box made of EPS foam = ผลจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่อกล่องทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนที่ทำจากอีพีเอสโฟม / Meth RavireakMeth Ravireak
2555การวิเคราะห์สัดส่วนวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีการทำภาพเชิงซ้อน = Analysis of Lanna viharas proportion in Chiang Mai by Superimposition Technique / พันธ์ศักดิ์ ภักดีพันธ์ศักดิ์ ภักดี
2555การจัดรูปที่ว่างของหมู่บ้านละว้า บ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Spatial organization of lawa Village in Ban Dong Mae La Noi District,Mae Hong Son Province / ชยพล ศรัณยพัชร์ชยพล ศรัณยพัชร์
2555แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานด้วยแนวคิดการขนส่งอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตการศึกษาสวนสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Environmental and management guidelines for walking and biking encouragement toward sustainable transportation: A Case study of Suansak Campus, Chiang Mai University / รัฐพร บุญทองดีรัฐพร บุญทองดี
2554การใช้จินตภาพสาธารณะเพื่อการพัฒนากายภาพของเมืองกรณีถนนราชดาเนิน เชียงใหม่ = Utilizing public images for developing physical environments of the city the case of Ratchadamnern Road, Chiang Mai / สาวิตรี นุกูลสาวิตรี นุกูล
2554สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Appropriate environment for the elderly to exercise in public places in Chiang Mai municipality / ศักดิธัช เสริมศรีศักดิธัช เสริมศรี
2554การยอมรับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในงานสถาปัตยกรรม = Adoption of precast concrete elements in architecture / อนุชา เงินอยู่อนุชา เงินอยู่
2554การเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ใช้สอยและวัตถุในวิหารล้านนาเชียงใหม่ = Changes in organization of space and objects in Lanna viharas, Chiang Mai / นิธิพัชร์ ใจเอื้อนิธิพัชร์ ใจเอื้อ
2553การปรับเปลี่ยนอาคารอพาร์ตเมนต์ให้ป็นโรงแรมบูติกในเมือง = Converting an apartment building to an urban boutique hotel / กฤตวรรณ เมธาคุปติยานนท์กฤตวรรณ เมธาคุปติยานนท์
2553การประเมินหลังการใช้งานเพื่อปรับปรุงกลุ่มหอพักบริเวณเชิงดอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุภัค พฤกษิกานนท์สุภัค พฤกษิกานนท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46