AGRO: Independent Study (IS) : [113] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2023ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในจังหวัดสุโขทัยสุกิจ กันจินะ; รุจ ศิริสัญลักษณ์; แสงทิวา สุริยงค์; ฆนากร จักรใจวงค์
Aug-2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ศรัณย์ โสมขันเงิน
Jun-2023การสกัดแอนโทไซยานินจากรำข้าวก่ำโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและการกักเก็บสารสกัดในไมโครแคปซูลธรรณพ เหล่ากุลดิล; ภัทรีวรรณ ตันต๊ะวัน
Oct-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ (ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายณฐิตากานต์ พยัคฆา; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; วีร์สุดา ศรีจันทร์
Apr-2020การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนหมู่บ้านสันทางหลวงตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายอาจารย์ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว; รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุวัชรีภรณ์ จิตใจ
2555ผลของพรีไบโอติกและระดับน้ำตาลต่อการเหลือรอดของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus casei ในไอศกรีมซินไบโอติก = The Effect of prebiotic and sugar levels on the survival of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei in synbiotic ice cream / ศุภนิช สิทธิบุศย์ศุภนิช สิทธิบุศย์
2555ผลของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งโฟม-แมทที่มีต่อความคงตัวของสารสกัดจากใบเตยหอม ชนิดผง = Effect of foam-mat freeze-drying on the stability of of powdered pandan (Pandanus amaryllifolius) extract / เสาวรัชรี รินอุตย์เสาวรัชรี รินอุตย์
2554การผลิตน้ำมะเกี๋ยงผสมน้ำผลไม้แบบเข้มข้นพร้อมดื่ม โดยการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง = Production of ready-to-drink concentrated juice from makiang and mixed fruits using freeze concentration / กาญจนา ไกลถิ่นกาญจนา ไกลถิ่น
2554คุณภาพทางจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพของไก่ต้มน้าปลาที่แปรรูปโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล = Microbiological, chemical and physical quality of boiled chicken in fish sauce soup preserved by hurdle technology/ ธีรวัฒน์ อภิปรัชญาฐิติกุลธีรวัฒน์ อภิปรัชญาฐิติกุล
2554ซอร์ปชันไอโซเทอร์ม สมบัติทางเคมีกายภาพและอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ำมะม่วงมหาชนกผง = Sorption isotherm, physicochemical properties and glass transition temperature of mango juice powder cv. Mahajanaka / วัชรี เทพโยธินวัชรี เทพโยธิน
2554การผลิตและการเก็บรักษาข้าวกล้องดัดแปรเนื้อสัมผัส = Production and storage of texture modified brown rice / สุเมธ สมณีสุเมธ สมณี
2554ผลของวิธีการอบแห้งต่อสมบัติของหม่อนผงผสมเกสรดอกไม้ = Effect of drying methods on properties of mulberry powder added with bee pollen / กันยวิชญ์ กันจินะกันยวิชญ์ กันจินะ
2554การผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นพร้อมดื่มจากน้ำมะเกี๋ยงผสมน้ำหม่อน โดยการระเหยภายใต้สุญญากาศ = Production of ready to drink juice concentrate produced from Makiang and Mulberry Using Vacuum Evaporation / จิราวรรณ ถูกจิตร์จิราวรรณ ถูกจิตร์
2554สภาวะที่เหมาะสมของการล้างขวดแก้วที่ใช้แล้ว โดยเครื่องล้างขวดอัตโนมัติในโรงงานผลิตโซดา = Optimal condittions for washing used glass bottles by automatic washing machine in carbonated water factory/ กาญจนาภรณ์ บุนนาคกาญจนาภรณ์ บุนนาค
2554การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มโดยการปรับกรดร่วมกับการเติมโซเดียมเบนโซเอต = Shelf life extension of Nam Prik Noom using acidification combined with sodium benzoate addition / พิทยาภรณ์ ตันติยากรพิทยาภรณ์ ตันติยากร
2553คุณภาพของน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในตลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551 = Quality of green chili paste (Nam Phrik Noom) in Mueang Chiang Mai District Local Markets in 2008 / สินาภรณ์ แก้วชื่นชัยสินาภรณ์ แก้วชื่นชัย
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชัทนีย์จากลำไย = Development og longan chutney product / ชญานี ขุนสวัสดิ์ชญานี ขุนสวัสดิ์
2551กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวสุกเร็วกลิ่นรสพริกหวาน = Processing of quick cooking - sticky rice fortified with bell pepper flavour / สุปรียา ชาญชัยสมจิตรสุปรียา ชาญชัยสมจิตร
2552การแปรรูปลิ้นจี่ผงโดยการอบแห้งแบบอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ = Processing of lychee powder by infrared vacuum drying / พันธ์ลพ สินธุยาพันธ์ลพ สินธุยา
2552การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบกโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก = Pasteurization of Pennywort (centella asiatica urb) juice by ohmic heating / จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็งจุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113