Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66522
Title: การย้ายถิ่นในกลุ่มผู้สูงอายุ : การเปลี่ยนแปลงชีวิตจากชนบทเข้าสู่เมือง
Other Titles: Elderly Migration: The Change of Life from Rural to Urban
Authors: อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ดุษฎี อายุวัฒน์
เสาวลักษณ์ ชายทวีป
Keywords: ผู้สูงอายุย้ายถิ่น
การย้ายถิ่นฐานจากชนชทสู่เมือง
การเปลี่ยนแปลงชีวิต
Issue Date: 2560
Publisher: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29, 2 (ก.ค.-ธ.ค 2560), 103-134
Abstract: ในศตวรรษที่ 21 เกือบทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการกลายเป็นสังคม ผู้สูงอายุและการขยายตัวของความเป็นเมือง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้สูงอายุที่ยายถิ่นจากชนบทเขาสู่เมือง การศึกษานี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยมีเขตเมืองแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ในการศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุที่ได้ย้ายถิ่นเขามาอยู่อาศัยในเขตเมืองไม่น้อยกวา 6 เดือน จำนวน 16 ราย ตั้งแต่เดือนม.ค. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า การย้ายถิ่น จากชนบทเข้าสู่เมืองเป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายในการดําเนินชีวิตของ ผู้สูงอายุได้แก่ 1) ความใกล้ชิดและความสุขที่อยู่กับลูกหลาน 2) ความรู้สึกมั่นใจว่าไม่ ได้ถูกทอดทิ้งในช่วงปลายของชีวิต 3) การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพที่ดี และ โอกาสทางเศรษฐกิจ และ 4) การเรียนรู้ของผู้สูงอายุย้ายถิ่นที่จะจัดวาง ความสัมพันธ์ให้เขากับสมาชิกในเขตเมือง อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองของผู้สูงอายุยอมทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุนอกจากนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าการย้ายถิ่นสามารถสร้างความสุขความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ดูแลจัดการตนเองได้
Description: วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 มีบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ที่ทำงานร่วมกันทั้งที่มาจากคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์นักวิชาการภายนอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านสังคมศาสตร์ของประเทศไทย วารสารสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ หรืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา การศึกษาการพัฒนาทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา และสตรีศึกษา ที่มีคุณภาพสู่สังคมวงกว้าง ต่อมาในปี 2561 วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มจัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
URI: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/article/view/165272/126211
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66522
ISSN: 2672-9563
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.