Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/37842
Title: ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Other Titles: Health status related to risk at work among ceramic workers, Ko Kha District, Lampang Province
Authors: ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
เรืองอุไร สินเปียง
Issue Date: Aug-2014
Publisher: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract: ในกระบวนการผลิตเซรามิกพนักงานต้องเผชิญปัจจัยอันตรายจากการทำงาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บจากการทำงาน การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางจำนวน 260 คน รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ.96 และทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าในระดับที่ยอมรับได้ (.84) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยอันตรายจากการทำงานที่สำคัญ คือ อาการปวดโครงร่างกล้ามเนื้อ ได้แก่อาการปวดแขน ข้อศอก มือ ข้อมือ (ร้อยละ69.92) และปวดต้นคอ ไหล่ หลังส่วนบน (ร้อยละ 68.46)อาการเหนื่อย อ่อนเพลีย เสียเหงื่อจากอากาศที่ร้อน (ร้อยละ 65.38) อาการน้ำมูกไหล ไอ จาม แสบจมูก (ร้อยละ 41.15) และความเครียดจากงานที่เร่งรีบ (ร้อยละ 41.15) สำหรับการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบเพียง ร้อยละ 18.85 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 97.96) สาเหตุหลักของการบาดเจ็บ เกิดจากถูกเครื่องมือ อุปกรณ์ ตัด บาด (ร้อยละ66.07) อวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ คือ บริเวณมือ นิ้วมือ ข้อมือ (ร้อยละ53.52) ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า พยาบาลอาชีวอนามัยรวมทั้งทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องควรจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการประเมินภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บจากการทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก
URI: http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/37842
Appears in Collections:NURSE: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT208.58 kBAdobe PDFView/Open
APPENDIX.pdfAPPENDIX678.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1347.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2751.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3381.99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 4451.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5256.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdfCONTENT202.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdfCOVER560.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE340.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.