Browsing by Author สุธิศา ล่ามช้าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุสรา ต๊ะพรหม; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; สุธิศา ล่ามช้าง; ประทุม สร้อยวงค์
2558การทำวิจัยในคน: การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูล และการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์; สุธิศา ล่ามช้าง
2560การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชาวกะเหรี่ยงในการดูแลเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนศรันย์ ปองนิมิตพร; สุธิศา ล่ามช้าง; ศรีมนา นิยมค้า
2561การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสุธิศา ล่ามช้าง; ฐิติมา สุขเลิศตระกูล; อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล; ปรีชา ล่ามช้าง
2561การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสุธิศา ล่ามช้าง; ฐิติมา สุขเลิศตระกูล; อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล; ปรีชา ล่ามช้าง
2558การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557สุธิศา ล่ามช้าง; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; อนุสรา ต๊ะพรหม; วิจิตร ศรีสุพรรณ
2559ความรุนแรงของโรคหืด พฤติกรรมการจัดการของครอบครัวและการควบคุมอาการของโรคหืดในเด็กของผู้ดูแลในครอบครัวพัชรี วัฒนชัย; พัชราภรณ์ อารีย์; สุธิศา ล่ามช้าง
2562ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันสุธิศา ล่ามช้าง; ฐิติมา สุขเลิศตระกูล; อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล
2563ปัจจัยทำนายการจัดการครอบครัวในผู้ดูแลเด็กโรคหืดสิริกรานต์ สุทธิสมพร; สุธิศา ล่ามช้าง; อุษณีย์ จินตะเวช
2560ปัจจัยทำนายการปฏิบัติป้องกันอาการชักในเด็กของผู้ดูแลณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ; พัชราภรณ์ อารีย์; สุธิศา ล่ามช้าง
2558ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเด็กที่ชักจากไข้สูงสุธิศา ล่ามช้าง; ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน; ทิพาพร นักหล่อ; ปรีชา ล่ามช้าง
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของมารดาสำหรับการป้องกัน การกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็กกุลรัศมิ์ ชำนินอก; พัชราภรณ์ อารีย์; สุธิศา ล่ามช้าง
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการตัดสินใจดูแลรักษา เด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดกัญญาพัชร นิยมสัตย์; ศรีมนา นิยมค้า; สุธิศา ล่ามช้าง
2558ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจสุธิศา ล่ามช้าง; ศรีมนา นิยมค้า; อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล; ปรีชา ล่ามช้าง; รัตนาวดี ชอนตะวัน
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้ดูแลในการนำเด็กป่วยเฉียบพลันมาโรงพยาบาลนิภาวัลย์ จันทร์หอม; สุธิศา ล่ามช้าง; จุฑารัตน์ มีสุขโข
2563พฤติกรรมในการดูแลเด็กที่บ้านและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ธวัลชญาน์ โชติเจริญธนันต์; สุธิศา ล่ามช้าง; พัชราภรณ์ อารีย์
2563อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดรุจษรา แก้วตา; ศรีมนา นิยมค้า; สุธิศา ล่ามช้าง
2558เด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาญจนา กันทาหงษ์; ศรีมนา นิยมค้า; สุธิศา ล่ามช้าง