Browsing by Author วันเพ็ญ ทรงคำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิฉัตร์ยุภา จิโนรส; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วันเพ็ญ ทรงคำ
2562ผลของการอบรมความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมและการดูแลตรวจตรา ต่อการใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจของคนงานโรงงานโม่หินอุบล ศรีแก้ว; วีระพร ศุทธากรณ์; วันเพ็ญ ทรงคำ
2562ผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ของเกษตรกรชาวนาพัชรินทร์ น้อยสุวรรณ; วีระพร ศุทธากรณ์; วันเพ็ญ ทรงคำ
2560ภาระงานทางกายและอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ของเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักอ่อนอนัญญา ชุ่มธิ; วีระพร ศุทธากรณ์; วันเพ็ญ ทรงคำ
2560ภาระงานทางกายและอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของคนทำงานเซรามิกชญาณิศวร์ อินใจวงค์; วีระพร ศุทธากรณ์; วันเพ็ญ ทรงคำ
Sep-2557ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่3วันเพ็ญ ทรงคำ; ณัฏฐิรา กาวิละพันธ์
Sep-2555ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ ช่างทำผม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วันเพ็ญ ทรงคำ; รวิวรรณ เต๋ชะรัก
2560สมรรถภาพการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง ของแรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ไพลิน เชิญทอง; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วันเพ็ญ ทรงคำ