Browsing by Author วรพล ยะมะกะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้ข้อมูลฮิสโตรแกรมวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; นุชนารถ ภิระบรรณ์
2564การพยากรณ์ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหุ้นโดยการประยุกต์ใช้การหารูปแบบที่ดีที่สุดแบบควอนตัมร่วมกับระบบอ้างอิงแบบฟัซซีเริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรพล ยะมะกะ; นำโชค ฉิมปราง
Oct-2565การพยากรณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลและการจัดพอร์ตการลงทุนโดยใช้อนุกรมเวลาฟัซซี่นิวโทรโซฟิกแบบลังเลที่มีค่าเดียวเริงชัย ตันสุชาติ; วรพล ยะมะกะ; กิตติคุณ ปันทะช้าง
Jun-2021การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร กรณีศึกษา ลูกค้าข้าราชการครู และข้าราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอดภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; สุทธิพงษ์ ใหม่จันทร์แดง
Nov-2566การวิเคราะห์ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซียต่อวัฏจักรราคาพลังงานทดแทนและพลังงานฟอสซิลภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; ณัฐพงศ์ แก้วตาทิพย์
Feb-2565การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและการส่งผ่านความผันผวนของดัชนีราคารายกลุ่มธุรกิจที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในไทยลงทุนในช่วงก่อนและภายในช่วงการระบาดของ COVID-19เริงชัย ตันสุชาติ; วรพล ยะมะกะ; พชร สุฤทธิ์
Jun-2021การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปริยากร ดีพัฒนกุล
2565ขนาดของความไม่มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงในตลาดสกุลเงินดิจิทัลวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; มณฑวรรษ วรรณตุง
May-2566ความมีอิทธิพลของการทุจริตที่มีผลต่อการใช้จ่ายภาครัฐต่อประสิทธิภาพด้านการศึกษารสริน โอสถานันต์กุล; วรพล ยะมะกะ; ชาติชาย เขียวงามดี; เมทิกา ภัทรธนารัตน์
Oct-2021ความรู้ทางการเงินกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของกลุ่มคนเจนวายในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพิฑูร ธนบดีกิจ; วรพล ยะมะกะ; เมธี เมธีศุภกุล
-ความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือนไทยวรพล ยะมะกะ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรัทยา ชินกรรม; กฤชยาภรณ์ ดวงแก้ว
Apr-2020ประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปัญญปัทม์ นุ่มนวล
Nov-2023ประสิทธิภาพการผลิตข้าวกับความยากจนของชาวนาไทยภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; โศภนิช ตีระไชย
Mar-2022ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพ คล่องต่อเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวรพล ยะมะกะ; วิภาพรรณ์ คําเมืองมูล
2564ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครเริงชัย ตันสุชาติ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; วรพล ยะมะกะ; ธีรวัฒน์ น้ำคำ
May-2021ผลกระทบของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและความเป็นประชาธิปไตยต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนรสริน โอสถานันต์กุล; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; วรพล ยะมะกะ; ศศิประภา โพธิ์นิล
May-2022วิเคราะห์การไหลล้นของความผันผวนระหว่างราคาเอทานอลและราคาพืชพลังงานทดแทนเริงชัย ตันสุชาติ; วรพล ยะมะกะ; ศิรประภา ยศทองงาม
Jul-2564วิเคราะห์การไหลล้นความผันผวนและการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในกลุ่มตลาดน้ำมัน หุ้นและทองคำในสถานการณ์โควิด 19เริงชัย ตันสุชาติ; วรพล ยะมะกะ; ทศพล ปัญญา
May-2021วิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; นันทวุฒิ แหบคงเหล็ก