Browsing by Author รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2015การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วรรณิศา วงศ์ษยา
Apr-2015การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน อนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; กนกวรรณ กาญจนวงศ์
Apr-2015การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นิมิตร ธิยาม
Apr-2015การพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. สุวรรณ หมื่นตาบุตร; กฤติน พันธุระ
Apr-2020การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ณัฐวุฒิ กันติ๊บ
Nov-2014การใช้เทคนิคจิกซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน เชิงวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; เกศินี ปุงปี่แก้ว
Feb-2015ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอำเภอเวียงแหง ตามกระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. สุวรรณ หมื่นตาบุตร; วรสิทธิ์ ยาวิลาศ
Apr-2015แนวทางการดำเนินการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วันนภา แสงจันทร์
Aug-2015แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; รุจิรา หยดย้อย
Apr-2015แนวทางการบริหารคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ศิริพร พุทเกษร
Apr-2015แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านนาป่าแปก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. สุวรรณ หมื่นตาบุตร; แววพันธ์ ฉางข้าวชัย
Aug-2015แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; แววดาว บุญตา