Browsing by Author รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลเชิง จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; นลินรัตน์ อิมิวัฒน์
Jun-2015การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; นิรชญาวรรณ มีณรงค์
Jun-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; อุบลทิพย์ ป้อมโม
Jun-2015การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมชุมชนแม่สอด สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จังหวัดตากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; ภัทราภรณ์ วัฒนฤกษ์ปรีชา
Jun-2015การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองฝางของครูสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; ราตรี ช่างปัด