Browsing by Author ภารวี มณีจักร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้ข้อมูลฮิสโตรแกรมวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; นุชนารถ ภิระบรรณ์
Jun-2021การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร กรณีศึกษา ลูกค้าข้าราชการครู และข้าราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอดภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; สุทธิพงษ์ ใหม่จันทร์แดง
Nov-2566การวิเคราะห์ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซียต่อวัฏจักรราคาพลังงานทดแทนและพลังงานฟอสซิลภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; ณัฐพงศ์ แก้วตาทิพย์
Jun-2021การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปริยากร ดีพัฒนกุล
Feb-2023การสร้างแนวทางในการยกระดับวิสาหกิจไทยสู่ความสำเร็จและความอยู่รอดภายใต้ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019พิฑูร ธนบดีกิจ; ภารวี มณีจักร; สุรพศ ใบยา
May-2022การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตสับปะรดที่ได้และไม่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางนฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ภารวี มณีจักร; ทาริกา นามวงศ์
2565ขนาดของความไม่มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงในตลาดสกุลเงินดิจิทัลวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; มณฑวรรษ วรรณตุง
Jun-2022ความมั่นคงทางพลังงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดความยากจน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนวรัทยา ชินกรรม; นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงศ์; ภารวี มณีจักร; ธัชนนท์ อนันต์เจริญกิจ
May-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำทางรายได้: มุมมองระดับโลกนฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ภารวี มณีจักร; วรัทยา ชินกรรม; พันธ์ณุวัฒน์ สุวรรณรัตน์
Apr-2020ประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปัญญปัทม์ นุ่มนวล
18-Jun-2566ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในแอพพลิเคชั่นภารวี มณีจักร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ภานุพงษ์ ทองคำ
Jul-2564ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรต่อการตัดสินใจซื้อซํ้าสลากออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่พิฑูร ธนบดีกิจ; ภารวี มณีจักร; สุจิตรา คำกัมพล
Dec-2021ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประกันสังคมแบบสมัครใจ (มาตรา 40) ของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่วรัทยา ชินกรรม; ภารวี มณีจักร; สุธินันท์ เมฆอุตส่าห์
2565ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อตลาดทุนไทยภารวี มณีจักร; จิณณา อินชูพงษ์
Aug-2022ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการกระจายค่าจ้างและช่องว่างทางรายได้ ในประเทศไทยปียะลักษณ์ พทธวงศ์; ภารวี มณีจักร; สุพรรณิกา ลือชารัศมี; วิทวัส เพิง
May-2021วิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; นันทวุฒิ แหบคงเหล็ก