Browsing by Author ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรในการผลิตไก่เนื้อ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge and practices on antibiotic utilization in broiler production in Chiang Mai Province / ภาณุพันธุ์ ประภาติกุลภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
Nov-2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; ต่อนภา ผุสดี; ชฎาพร พรหมเผ่า
Oct-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ (ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายณฐิตากานต์ พยัคฆา; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; วีร์สุดา ศรีจันทร์
2560พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัดสกลนครณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; นิวัฒน์ มาศวรรณา