Browsing by Author นิสิต พันธมิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตำรวจภูธร ภาค 5อารีย์ เชื้อเมืองพาน; นิสิต พันธมิตร; ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ยุทธนา ใจการ
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยาธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; อัครา พรหมเผ่า
-การวิเคราะห์การส่งออกและความสามารถในการแข่งขันปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยังตลาดประเทศสำคัญนิสิต พันธมิตร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; พีรธัช ถนอมจิตร์
Jul-2558การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยคมสัน สุริยะ; นิสิต พันธมิตร; ธนิกูล บุญศรีตัน
Jul-2020การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนิสิต พันธมิตร; สิริมา นาคสาย
Nov-2556การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าของไทยไปในกลุ่มอาเซียนบวกสามนิสิต พันธมิตร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร
Aug-2558การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ไพรัช กาญจนการุณ; นิสิต พันธมิตร; กชพร บุญประเสริฐ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน+6ไพรัช กาญจนการุณ; นิสิต พันธมิตร; มนสิการ สุขวัฒนา
Apr-2558ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและการใช้จ่ายของรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่นิสิต พันธมิตร; ไพรัช กาญจนการุณ; แสงหล้า ปิ่นซ้อน
Sep-2557ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; อนุรักษ์ นรษี
2557บทวิจารณ์หนังสือ FAKE STUFF: CHINA AND THE RISE OF COUNTERFEIT GOODSนิสิต พันธมิตร
Jul-2558ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นิสิต พันธมิตร; ไพรัช กาญจนการุณ; เสาวลักษณ์ แผวผาลา
2537ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ / นิสิต พันธมิตรนิสิต พันธมิตร
Jul-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาให้กับบุตรหลาน: กรณีศึกษา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์; นิสิต พันธมิตร; ธีระยุทธ ปะมะสอน
Oct-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ ระบบสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ของสำนักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 1ไพรัช กาญจนการุณ; นิสิต พันธมิตร; ณัฐธนภัสสร์ ฟังเพราะ
Dec-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการจัดงานไม้แกะสลักประจำปีของประชาชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; ธีรทัศน์ ศักดิ์กุลเจริญ
Aug-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากําไร : กรณีศึกษาการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลําปางธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; ศตวรรษ วรรณพันธ์
Jul-2022ผลกระทบของดัชนีตลาดหุ้นประเทศญี่ปุ่นและอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อเยนต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิตคอยณพล หงส์สกุลวสุ; นิสิต พันธมิตร; วรัทยา ชินกรรม; ณัฐดนัย ไชยอักษร
Jul-2564ผลกระทบจากการยกเลิกระบบโควตาการส่งออกน้ำตาลของไทยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลจารึก สิงหปรีชา; นิสิต พันธมิตร; อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; อมรรัตน์ อยู่โต
2557พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; นิสิต พันธมิตร; อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ