Browsing by Author กุลวดี อภิชาตบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มยุรฉัตร ด้วงนคร; กุลวดี อภิชาตบุตร; รัตนาวดี ชอนตะวัน
2563การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกฉวีวรรณ เกตุน้อย; กุลวดี อภิชาตบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2563การเพิ่มคุณค่าระหว่างงานกับครอบครัวและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชนศิชล สุกสี; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; กุลวดี อภิชาตบุตร
2563การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐเบญจวรรณ กันยานะ; กุลวดี อภิชาตบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2563ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปางพัชรินทรฺ เขตประทุม; กุลวดี อภิชาตบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2562ทักษะการสอนของอาจารย์พยาบาลในการใช้สถานการณ์จำลองด้วยหุ่นผู้ป่วยเสมือนจริงกุลวดี อภิชาตบุตร; อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม