Browsing by Author กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2022การบริโภคพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานหมุนเวียน การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศโออีซีดีวรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชลิดา กันธามณี
2560การประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของประเทศไทยชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
15-Jul-2559การพยากรณ์ราคาข้าวส่งออกของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง ARIMAXกัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ภัทราพร จีนโน
Jun-2023การวัดระดับความอยู่ดีมีสุขของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่วรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ปัญจพร เริงสนาม
28-Dec-2564การวิเคราะห์การไหลล้นความเสี่ยงระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในกลุ่มเอเชียในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; สิริชัย จริยเศรษฐพงศ์
2556การวิเคราะห์ผลกระทบของหนี้สาธารณะ ต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; กาญจนา โชคถาวร
Dec-2015ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายรายได้กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรายภูมิภาควีนัส ฤาชัย; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; รสริน โอสถานันต์กุล; สุมิตรา สุขสำราญ
Jun-2023ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะของครัวเรือนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนวรัทยา ชินกรรม; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; วัลลภา แก้วลื้อ
2557ปัจจัยกำหนดวัฏจักรของอัตราการเจริญเติบโต ของการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมาร์คอฟกัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
Nov-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดเชียงใหม่วรลักษณ์ หิมะกลัส; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; กิตติชัย แซ่ลิ่ม
7-Jun-2566ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; นฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; อภิสรา อารีย์
Jul-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่-แผงลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อติภาว์ ณ กุล
Sep-2557ผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; สุธินันท์ ปวงไชยา
Feb-2022พฤติกรรมการบริโภคไก่พื้นเมืองของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ปิยะลักณ์ พุทธวงศ์; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ปราณี โพธิ์คำ