GRAD-Sciences and Technology: Independent Study (IS) : [506] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 506
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2558ความสัมพันธ์ระหว่างอัตวินิบาตกรรมกับการตรวจพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน เบนโซไดอาซีปีนและแอนตีดีเพร็สเซ็นท์ ในตัวอย่างปัสสาวะและเลือดจาตุรงค์ กันชัย; วิจิตรา รูปดี
Feb-2015การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลังยิงด้วยน้ำยารมดำปืนรองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; สุรพล ใจแสน
Aug-2558ความรู้ การบริโภคอาหารเช้าและภาวะสุขภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; วิชุดา ศรีนิ่มนวล
Jul-2558ปัญหาของการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ดุรยา สุขถมยา; นัฐนาถ ยอดชาสุวรรณ
Aug-2558การจัดการสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน้ำมันล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงรายพิชญลักษณ์ พิชญกุล; ศิริชัย ฉายบัณฑิต
May-2558การพัฒนาระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเสมอแข สมหอม; รัตนชัย ศรีวิสุทธิ์
May-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัดดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์; วงศพัทธ์ เนียมโภคะ
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ยางพาราพิสิฐ ศรีสุริยจันทร์; ฐิติญา เครือวงค์
Jun-2558การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์เสมอแข สมหอม; บุญศักดิ์ จันตะพรม
Oct-2557การประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนเขมกร ไชยประสิทธิ์; ชื่นจิต วิชัยดิษฐ์
2557การศึกษาเศษอาหารในลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อเป็นวิธีเสริมในการตรวจทางพิษวิทยาจาตุรงค์ กันชัย; วชิราภรณ์ โปธา
18-Sep-2557การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดรองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ยุบล ฟองรัตน์
19-Aug-2557การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามสินค้าสุรา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; พงษ์ธร มูลกัน
8-Sep-2558การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณีศึกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดรองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์; ธรณินทร์ บุญเรือง
2557ผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบด้วยการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะในการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลภาสกร เตวิชพงศ์; ศิรินภา ใจเมือง
2557พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; อาภาพร อวดผล
2557การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสมอแข สมหอม; กิตติศักดิ์ สุรินโต
Jul-2558ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; วรัญญา แก้วรังษี
Aug-2558การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; วลัยพร หงษ์จันดา
Dec-2557พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของห้างหุ้นส่วนชมภูดอยพนิดา รัตนปิติกรณ์; ลลิตวดี ส่วนบุญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 506