GRAD-Sciences and Technology: Independent Study (IS) : [533] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 533
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Jan-2567ตัวแบบการจำแนกข้อความแบบหลายคลาสด้วยชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลในการพัฒนาระบบบริการตนเอง สำหรับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์; วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ปณิธิ พันธุ์วุฒิ
Aug-2023การพัฒนาสื่อทัวร์เสมือนจริง เรื่องประวัติพันธกิจคริสตจักรเพรสไบทีเรียนโพ้นทะเลด้านการแพทย์ในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานเสมอแข สมหอม; วีระพันธ์ จันทร์หอม; พิมพ์ภรณี อริยชัยกุล
Jun-2564การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยหลักการ MOOC สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชัยวัฒน์ นันทศรี; สุรดา ปฐวีวิจิตร
Nov-2563ผลของการดื่มน้ำสกัดจากใบรางจืดต่อการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจสุรพล นธการกิจกุล; กฤษติยากรณ์ แก้วกิริยา
Dec-2014ผลของการล้างด้วย TiO2 ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งร่วมกับโอโซนต่อการลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักคะน้าหลังการเก็บเกี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา หวังชัย; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร; ธฤต ศรีวิชัย
May-2014การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดฟันเลื่อย (Oryzaephilus surinamensis) ในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; อาจารย์ ดร. วิบูลย์ ช่างเรือ; ชัชพงษ์ ศรีคำ
Dec-2014ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลมะนาวพันธุ์แป้นที่เคลือบผิวด้วยไขผึ้งในระหว่างการเก็บรักษาผศ. ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร; ดร. วิลาวัลย์ คำปวน; วิภาวิน สุจริต
Dec-2014ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสร่วมกับเชื้อ แอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้อาจารย์ ดร. สรัญยา วัลยะเสวี; ดร. วิลาวัลย์ คำปวน; วิกานดา หน่ายชาวนา
Dec-2014การลดการเกิดสีน้ำตาลคล้ำในน้ำมันพืชจากกระบวนการทอดมะเขือม่วง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่รศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม; เจนจิรา วงศ์ละม่อม
Dec-2014การวิเคราะห์การสังเคราะห์โปรตีนทั้งหมดภายในเซลล์เจ้าบ้านที่ติดเชื้อระยะเริ่มแรกของไวรัสก่อโรคเริมชนิดที่ 2อาจารย์ ดร. พัชณี แสงทอง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว; อนุชา ตระกูลชนะ
Mar-2016การถ่ายภาพความร้อนสำหรับการตรวจจับการหลอกลวงอาจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย; วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต
Mar-2016ผลการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศจังหวะควิ๊กสเตป และการเต้นแอโรบิกต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในผู้หญิงสุขภาพดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล; อาภรณ์ พรหมสวัสดิ์
Mar-2016การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับร้านคลังหนังสือชีวิตใหม่อาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; อัษฎางค์ ยะรินทร์
Sep-2014ภาวะโภชนาการและระดับความสามารถในการเรียนรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์; อาจารย์ ดร. วินธนา คูศิริสิน; บุปผา เครือวิเสน
Aug-2015การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; อาจารย์ ดร.ศักดา พรึงลำภู; อรพินท์ พงษ์ธรรม
Aug-2015การพัฒนาระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; โยธิน อ้ายพิงค์ชัย
Aug-2015การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อวิเคราะห์ยอดขายเครื่องประดับเงินของร้านคาเรนค็อทเทจรองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ธิติพัทธ์ ลวดมี
Dec-2015การพัฒนาระบบจัดการความรู้ของบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัดอาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; ธีระ แปงเรือน
Dec-2014การตรวจสอบความร้อน จากแอลกอฮอล์ที่ปรากฏบนใบหน้าบุคคล โดยการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดอาจารย์ ดร. คมสันติ โชคถวาย; กนกวรรณ อิธรรมะ
Jan-2015การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; กัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 533