Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม = The Role of schools in the Chiang Mai Municipality in managing environmental problems / ทรงพันธ์ ตันตระกูลทรงพันธ์ ตันตระกูล
2547ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Environmental community problems and management: a case study in Chiang Mai Municipality Community Area / ปรัชญา ทวีกุลปรัชญา ทวีกุล
2547การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Entrepreneurs' participation in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พูลผล สมุทร์ทัยพูลผล สมุทร์ทัย
2547การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่ = Management of environmental problems in public areas of Chiang Mai City / วันเพ็ญ กันทาวันเพ็ญ กันทา
2555กระบวนการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอยพระพุทธบาทและรอยพระพุทธหัตถ์ ห้วยหลวงแม่แอน = Process of edifying the sacred spaces that implicates environmental management around Huay Luang Mea Ann buddha footprints and buddha handprints / จุฑามาศ สุวิมลเจริญจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
2547การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of environmental problem in energy usage in the Chiang Mai Municipality / อัจฉรี นาคะเสถียรอัจฉรี นาคะเสถียร
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = The people participation on the green area management in Meajo municipality, Chiang Mai province / พัทยา คลังวิเชียรพัทยา คลังวิเชียร
2547การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ย่านธุรกิจเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Waste water problem management in bussiness area of the Chiang Mai Municipality / สุพรรณ อินทะชัยสุพรรณ อินทะชัย
2547บทบาทการมีส่วนร่วมของชนชั้นกลางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of middle class people in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์
2549การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม บ้านสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in environmental management of Ban San Sai Pattana in Chiang Mai province / เอกณรงค์ ขวดแก้วเอกณรงค์ ขวดแก้ว