Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 263 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภักดีในแบรนด์ธุรกิจ: กรณีศึกษา การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่นพลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ระพีพัฒน์ คำหล้า
2557กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; ธนาวรรณ ดวงจันทร์
2557การศึกษาเพื่อการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; เฉลิมขวัญกมล เป็งจันทร์
2557อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับการใช้อินสตาแกรม : กรณีศึกษาแบรนด์แฟชั่นในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยออนไลน์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; รุจิยา นาคเรือง
2557การศึกษา “ความเป็นไทย” ในสื่อใหม่ กรณีศึกษาโฆษณาของธุรกิจสายการบินพลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ณัฐนรี เจนจัด
2557การศึกษาพระธาตุสำคัญในจังหวัดลำปาง เพื่อการจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; พาฝัน ประดาอินทร์
2557อิทธิพลของสื่อต่อความต้องการเปลี่ยนสีผิวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ชวกันต์ ปัญญาวงค์
Dec-2558สัญญะไทย : ความหมายที่เป็นพลวัตรทางวัฒนธรรมดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี; ธนาวร ชัยวรากิจ
2557ความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnFพัชณี แสงทอง; จิตสุภา ธงด่านทวน
Dec-2558การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ; อัจฉรา ศรีพลากิจ