POL: Independent Study (IS) : [1072] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1072
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดอยปุยในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2548-2556)อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; ชลดาณษภร รักศรีเกษตร
Dec-2015การเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.2457-2557อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; คฑาวุธ วรรณกูล
Dec-2015ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; เอกภาคย์ ภาคพิชเจริญ
Dec-2015ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; สุรกาญจ์ ซาวคำ
Nov-2557การพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการจัดการขยะของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนปฐมาวดี จงรักษ์; อัญชลี ศาลางาม
Sep-2558การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น: กรณีศึกษาการใช้ตุ๊กตานำโชค “คุมะมง” ของจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่นศุภชัย ศุภผล; เมวิกา หาญกล้า
Jul-2558การพัฒนาการบริหารของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูนพนม กุณาวงค์; นิตยา จันทึง
Jul-2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนิชา สาทรกิจ; ปฐมาวดี จงรักษ์; พนม กุณาวงค์; สุธาสินี บุปผา
Jul-2558ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
Aug-2015การศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งระหว่างธนาคารออมสิน กับ ธนาคาร กสิกรไทย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่อ.ดร.พนม กุณาวงค์; จนัญญา บุญเรือง
Jul-2015การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; ทอรุ้ง ทองมาเอง
Sep-2558การพัฒนาเครือข่ายผู้เกษียณอายุราชการของกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุกาญจน์ ยะสะวุฒิ
Sep-2558การดำเนินงานแบบบูรณาการในการจัดการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธณัฐดา พงศ์ธนสกุล
Aug-2558รูปแบบและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; จีระศักดิ์ ดวงใจ
Sep-2558ผลการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อารุณี ศรีอินทร์
Sep-2558การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของฟาร์มสุกรในตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ปิ่นทิพย์ มะโนหาญ
Sep-2558ผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; พิเชฐ ทองคำ
Jul-2558การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สายฝน วงค์สุวรรณ
Jul-2558สมรรถนะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; วาสนา มาวงค์
Jul-2558การยอมรับค่านิยมหลักกรมการแพทย์ของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฐมาวดี จงรักษ์; วรารัตน์ โพธิสมบัติ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1072