POL: Independent Study (IS) : [1072] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1072
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2558ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจันทนา สุทธิจารี; ธีรยุทธ พุ่มนวน
Sep-2558อิทธิพลของเฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; ธีรวัฒน์ อ้นจันทร์
Sep-2558ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณรงค์ สินสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
May-2558การจัดการความรู้ในการสร้างตำบลน่าอยู่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอลงกรณ์ คูตระกูล; รุ่งอรุณ อินทร์มณี
Apr-2558ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวีวรรณ แพทย์สมาน; ณฐรัช ทองเจิม
May-2558ความสำเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายกองบุญข้าวในเขตแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; ณัชชา สอนบุตร
May-2558บทบาทของหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนไพรัช ตระการศิรินนท์; สัญญา ทุมตะขบ
May-2558การประเมินผลโครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต
Mar-2558สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายรังวัดในตำแหน่งนายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ภานุพงศ์ หยูทอง
May-2558การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำของเครือข่ายผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางอลงกรณ์ คูตระกูล; จารุพัฒน์ แดงเรือ
May-2558การศึกษาเรื่องการสืบสวนทางการเงินในคดียาเสพติดศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; นพดล นุใหม่
Dec-2557กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำของประชาชนในชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุจังหวัดเชียงใหม่ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; กัญญพร วณีสอน
Dec-2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางอุดมโชค อาษาวิมลกิจ; มะลิวัลย์ ฝันมะติ
Dec-2557การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "เมี่ยง" ผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; สุรีย์วัล เสมอใจ
Jul-2557การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดและโครงการ 25 ตาสับปะรดจันทนา สุทธิจารี; บัณฑิต เจริญ
Sep-2557ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำพูนไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; โอวาท ทาใจ
2557ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555อลงกรณ์ คูตระกูล; ชวนพิศ ชัยประยูร
2557ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; จันสุดา จี๋เอ้ย
2557การวิเคราะห์ตัวแบบการปฏิบัติตามการนำนโยบายการจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดลำปาง ในปีการผลิต 2555/2556วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สุวปรียา ปัญญารักษา
Jul-2558การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการวางแผนพลังงาน ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; นภาพร ปานกลัด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1072