HUMAN: Theses : [740] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 740
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2023ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและการให้สัญญาในรูปแบบออนไลน์ ต่อการฟื้นฟูพลังใจในผู้ที่มีภาวะระยะยาวของโควิด-19ธีรวรรณ ธีระพงษ์; กลัญญุ คชวัต
Apr-2018ทรัพย์สินทางปัญญาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยวรรษพร อารยะพันธ์; ณัฐณิชาช์ โถดอก
Mar-2018สามัญชนในหัวเมืองฝ่ายเหนือกับการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ สยาม พ.ศ. 2400-2450เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช; ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
Jul-2018การสร้างสัญญะทางสังคมผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทยวิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง; ฐิติญาดา ลี้วิเศษ
Jul-2018ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความผูกพันต่อองค์การชูชัย สมิทธิไกร; จีราพร สุวรรณเดช
Oct-2023Yuriko Saito’s criticism of Kant’s conception of the beautifulNahum Brown; Athip Duangthip
Aug-2023การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของผู้มีบุตรยากที่รับการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; ณัฏฐ์พิมล ปิ่นไชยธนา
Aug-2023ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือของประเทศไทยวีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; จุฑามาศ จันต๊ะโมกข์
Mar-2017Concept of love from Irving Singer’s perspectiveChristopher Fisher; Phisit Kotsupho; Suyada Channart
Aug-2018Psychoanalytic study of the main female characters’ emergence of self-identity in Black Swan and The Red ShoesChalathip Wasuwat; Wansao Issaragumphot
Aug-2019การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวมอญ ในจังหวัดลำพูนวรรษพร อารยะพันธ์; นันทวรรณ ม่วงใหญ่; วธูสิริ ใจกลาง
Aug-2019ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการผัดวันประกันพรุ่งทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์; มณีเนตร สอนทุ่ง
Jun-2019สภาวะการกลายเป็นมณฑลพายัพ:ประวัติศาสตร์ของอานาจ ความรู้และการผลิตพื้นที่โดยสยาม (พ.ศ. 2416 2475)สิงห์ สุวรรณกิจ; สายชล สัตยานุรักษ์; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
Jun-2019รัฐและสังคมสยามกับการจัดการความรู้สึก: ระบอบความสยดสยอง, พ.ศ. 2394-2453สิงห์ สุวรรณกิจ; ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์
Mar-2018การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเป็นแม่ในวรรณกรรมเรื่อง คิโนะกะวะ ของอะริโยะฌิ ซะวะโกะมาซายูกิ นิชิดะ; พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู
Oct-2018ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธสัญญาต่อความสอดคล้องในตนเองของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดธีรวรรณ ธีระพงษ์; พงศ์อามาตย์ อุเทนสุต
Mar-2018การศึกษาเปรียบเทียบความคิดของ ยามางาตะ อาริโทโมะและฮาระ ทาคาชิ ที่มีต่อจักรพรรดิไทโชมาซายูกิ นิชิดะ; พงศ์ทร บุญมี
30-May-2566สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดด้านการแพทย์ในประเทศไทยพรชนิตว์ ลีนาราช; กนกวรรณ รุ่งรังษี
31-Mar-2566อัตลักษณ์การแสดงซอแบบเชียงใหม่สุภาวดี เพชรเกตุ; มะลิวัลย์ สนธิ
Jun-2023การแก้แค้นในมุมมองพุทธปรัชญาสมหวัง แก้วสุฟอง; อัตถนันท์ ขันทะวงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 740