Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ผลของการใช้วิธีสอนโครงสร้างระดับยอดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายพิณ สมุทรทัยสายพิณ สมุทรทัย
2539ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เพ็ญศรี รุจาคมเพ็ญศรี รุจาคม
2539ผลการใช้กิจกรรมที่คัดเลือกในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เดชวงศ์ญาจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา
2537ผลของการใช้แผนภูมิมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นงลักษณ์ เฉลียวนงลักษณ์ เฉลียว