Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ผลของการใช้วิธีสอนโครงสร้างระดับยอดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายพิณ สมุทรทัยสายพิณ สมุทรทัย
2539ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เพ็ญศรี รุจาคมเพ็ญศรี รุจาคม
2539ผลการใช้กิจกรรมที่คัดเลือกในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เดชวงศ์ญาจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา
2537ผลของการใช้แผนภูมิมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นงลักษณ์ เฉลียวนงลักษณ์ เฉลียว
2540การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ / นฤมล วุฒิปรีชานฤมล วุฒิปรีชา
2547กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ภาษาล้านนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดดอนแก้ว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of participatory action research in facilitating reading habit on Lanna language of Prathom Suksa 3-6 Wat Donkaew School Students attached to the office of Mae Wang distric primary education, Chiang Mai province / ประยูร สุรยศประยูร สุรยศ