Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-56 of 56 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / อรรณพ อินทชัยอรรณพ อินทชัย
2541ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ / วิไลวรรณ พริยะกฤตวิไลวรรณ พิริยะกฤต
2541ผลของการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / เบญจมาศ ชูน้ำเที่ยงเบญจมาศ ชูน้ำเที่ยง
2541ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แฟ้มสะสมงาน / ประภาภร กองตาพันธุ์ประภาภร กองตาพันธุ์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา / รัตติกาล จันตาดีรัตติกาล จันตาดี
2541ปัจจัยภายในโรงเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมืองลำปาง / ดวงใจ ผัดวังดวงใจ ผัดวัง