EDU: Independent Study (IS) : [1725] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1725
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2020แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรสังคมศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แสวง แสนบุตร; เชษฐภูมิ วรรณไพศาล; สรวลัย นันท์ชัย
Jul-2020การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎ กติกา และเทคนิคกีฬาเรือพายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; โสภิตา วงศ์วิชิต
Jul-2020การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูนศักดา สวาทะนันทน์; ธีรนุช ผุดสวัสดิ์
Apr-2020การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ณัฐวุฒิ กันติ๊บ
Apr-2020แนวทางการดำเนินงานนักเรียนประจำพักนอนของโรงเรียน เวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; พงศ์พันธ์ นันชัย
Apr-2020ปัจจัยและแนวทางในการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; รติกร เตชะสุวรรณ
Apr-2020การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนผังความคิดวีณา วโรตมะวิชญ; อุไรวรรณ หาญวงค์; จุฬารัตน์ รวมสุข
Feb-2020การจัดทำคู่มือการใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; ลัดดา ลอยดี
May-2016การติดตามการฝึกงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ปิยะพงษ์ อัครธรรม
Apr-2016การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สุจจานันท์; ศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
May-2016ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ของนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษารองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; รองศาสตราจารย์ปรีชา อินทรสมพันธ์; ชัยวัฒน์ พอพิน
Mar-2016ทัศนคติของครูต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย; พรวิมล ไชยารักษา
Mar-2016ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; กัญญาณัฐ อาวรณ์
Jun-2015ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต พีซี ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; พรรฑนา ชัยชนะศิลป์
Feb-2014แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกปุญญิศา บุญตัน
Oct-2014การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; เขมกร ดวงปูนันท์
Jun-2014การใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต; รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; พัทยา เชี่ยววิชา
Jan-2016แนวทางการอนุรักษ์อาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในชุมชนบ้านซำ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล; ขนิษฐา หาระสาย
Aug-2015ทัศนคติของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการจัดการเรียนร่วมรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร; เจริญศรี ศรีจันทร์ดร
Nov-2015การรับรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการร้องขอยาปฏิชีวนะของชนเผ่า ในตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เกษมชัย บุญเป็ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1725