Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การปันส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัยสุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย
2539การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับสินเชื่อและการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิรินวล สุระศิรินวล สุระ
2539ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อ เพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นั่งในจังหวัดเชียงใหม่ / กรวรรณ วัฒนชัยกรวรรณ วัฒนชัย
2531การกระจายสินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Credit distribution by commercial banks : a case study in Chiang Mai Province / พิกุล โค้วสุวรรณ์พิกุล โค้วสุวรรณ์
2537การศึกษาแหล่งเงินทุนและตลาดสินเชื่อของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนาจ แดงเรืออำนาจ แดงเรือ
2539ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนัย เลาหวิวัฒน์สุนัย เลาหวิวัฒน์