Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 77 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาตราสารล่วงหน้าที่อิงดัชนีหลักทรัพย์ / เสกสรร เสริมพงศ์เสกสรร เสริมพงศ์
2538การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2536 / เธียรชัย อารยะรัตน์เธียรชัย อารยะรัตน์
2538ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีผลต่อพื้นที่โดยรอบของเมืองเชียงใหม่ / นิสิตา นิ่มกิ่งรัตน์นิสิตา นิ่มกิ่งรัตน์
2539ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีการค้าอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ / นิยม บุญสิงห์นิยม บุญสิงห์
2539ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดลำพูน / อัจฉราวรรณ มณีขัติย์อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
2539การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระ เศรษฐเสถียรธีระ เศรษฐเสถียร
2539โอกาสการขยายตลาดส่งออกลำไย / ปิยาวรรณ สกุลเจริญปิยาวรรณ สกุลเจริญ
2539การประเมินโครงการปลูกสร้างสวนป่าทดแทนในจังหวัดเชียงราย / สมชาติ มัทธุจัดสมชาติ มัทธุจัด
2539การปันส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัยสุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย
2539จุดคุ้มทุนห้องพักให้เช่ารายเดือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาตรี เปรมานนท์ชาตรี เปรมานนท์