Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 40 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีอิทธิพลต่อดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วิภาวี อุบลฉายวิภาวี อุบลฉาย
2546ปัจจัยที่กำหนดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ.1995-2001 / สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์สลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชันและเอเรอร์คอร์เร็คชัน / วิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวรวิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นบริษัทเงินทุนบางหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน / วิทวัส สุวรรณทาวิทวัส สุวรรณทา
2554การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี เออาร์ดีแอล = Analysis of factors affecting the rate of return of securities in Tourism Business Sector, the Stock Exchange of Thailand Using ARDL Method / เกศรินทร์ บุญเรืองเกศรินทร์ บุญเรือง
2539ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธนศักดิ์ ตันตินาคมธนศักดิ์ ตันตินาคม
2542ศักยภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภาณุรัตน์ สวัสดีภาณุรัตน์ สวัสดี
2537การตัดสินใจเพื่อเข้าครอบงำกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลกระทบของการครอบงำกิจการต่อราคาหุ้น / วิมล ธีระภาพพันธ์วิมล ธีระภาพพันธ์
2544การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / น้ำฝน เสนางคนิกรน้ำฝน เสนางคนิกร
2544การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พิกุล แซ่โล้วพิกุล แซ่โล้ว