Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 136 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Modelling international tourism demand to Thailand : spatial and temporal aggregation = การจำลองแบบอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมายังประเทศไทย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา / Kanchana ChokethawornKanchana Chokethaworn
2010An Analysis of the roles of tourism on the economy : empirical studies in tourism demand perspective = การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงประจักษ์ในมุมมองด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว / Thanchanok KhamkaewThanchanok Khamkaew
2009Impact of microfinance on household welfare in Northern Chin State of Myanmar = ผลกระทบของสถาบันการเงินขนาดย่อมต่อสวัสดิการครอบครัวในรัฐฉินภาคเหนือของประเทศพม่า / Soe Nandar LinnSoe Nandar Linn
2008Causality test between money supply and set index of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินและดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Songwut LanpaengSongwut Lanpaeng
2010Linkages, volatility, spillover effects and conditional correlations in the international gold and ASEAN emerging stock markets = การเชื่อมโยง ความผันผวน ผลกระทบของผลข้างเคียง และสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในตลาดทองคำระหว่างประเทศและตลาดหุ้นเกิดใหม่ของกลุ่มประเทศอาเซียน / Do Quang GiamDo, Quang Giam
2009Long memory and forecasting volatility in financial asset returns = ความจำระยะยาวและการพยากรณ์ความผันผวนในผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน / Anaspree ChaiwanAnaspree Chaiwan
2009Modelling world crude oil prices volatility and volatility spillovers = แบบจำลองความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกและผลข้างเคียงของความผันผวน / Roengchai TansuchatRoengchai Tansuchat
2009Modelling stock and bond returns and volatility in South-East Asian Countries = การจำลองแบบผลตอบแทนและความผันผวนของหุ้นและพันธบัตรของประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ / Chaiwat NimanussornkulChaiwat Nimanussornkul
2009Applications of advanced econometric time series to the analysis of some stock price indexes in Asian countries = การประยุกต์ใช้เศรษฐมิติอนุกรรมเวลาขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มในภูมิภาคเอเซีย / Pathairat PastpipatkulPathairat Pastpipatkul
2010Factors affecting the borrowers' repayment performance of microfinance in sub-urban areas of Yangon, Myanmar = ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระเงินของผู้กู้เงินสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ชานเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า / Tun Min SandarTun Min Sandar