DENT: Theses : [103] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 103
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564ความแม่นของแบบจำลองฟันจากการพิมพ์สามมิติชนิดแอลซีดีในรูปแบบกลวงที่มีความหนาและการมีตะแกรงแตกต่างกันอรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์; ณัฏฐิติกานต์ จรรยาวัฒน์
Jun-2564ผลของการลดการซึมผ่านของของเหลวโดยใช้สารลดการเสียวฟัน และพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์; สิทธิชัย วนจันทรรักษ์; นภัสสร ดุษฎีดาเกิง
Nov-2563การกำกับตนเองกับสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกอารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์; วนิตา มากล้น
Nov-2563สถานการณ์สุขภาพช่องปากและการสูบบุหรี่ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; อรพรรณ จันทรา
Sep-2022ผลของสารทำความสะอาดที่มีเซอร์โคเนียเป็นองค์ประกอบต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคกับเซอร์โคเนียที่ปนเปื้อนด้วยน้ำลายธีระพงษ์ ม้ามณี; ศุภกิจ นิยมรัตนกิจ
Sep-2022Influence of ambient light conditions on the accuracy of 3-dimensional optical scanner for face scanningAttavit Pisitanusorn; Punrit Thongma
Sep-2022ผลของวิธีการกำจัดการปนเปื้อนของน้ำลายต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนียมไดออกไซด์เซรามิกชนิดพัฒนาขึ้นใหม่วีรนุช ทองงาม; ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล
Jul-2022Potential of Bouea macrophylla Kernel Extract Against Multispecies Bacterial-fungal BiofilmWarat Leelapornpisid; Wirada Wanicharat
Aug-2021การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของปัจจัยด้านคุณภาพฟันเทียมที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ในมิติสุขภาพช่องปาก ในผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียม ทั้งปากถอดได้ฐานพลาสติกพิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; ธิวาพร มงคลแดง
Jul-2022Comparative clinical study of conventional dental implant and mini dental implant-retained mandibular overdenture: a 5- to 8-year prospective clinical outcomes in a previous randomized clinical trialWeerapan Aunmeungtong; Pathawee Khongkhunthien; Wipawan Chatrattanarak
2563มุมมองของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากต่อคุณภาพชีวิตและกลยุทธ์การเผชิญปัญหาปิยะนารถ จาติเกตุ; อะนัฆ เอี่ยมอรุณ; ทัศนี สลัดยะนันท์
2564ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ได้ที่ยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์ที่มีหมู่โมโนเมอร์ทำงานที่ต่างกันพิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์; ปารย์รวี ถนอมศักดิ์ชัย
2563ผลของสารป้ายทดลองนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ต่อการคืนแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันซึ่งสูญเสียแร่ธาตุระยะแรกสิทธิกร คุณวโรตม์; อมรเทพ วัชรางกูร
2564ผลของเจลข้าวฟลูออไรด์ต่อการต้านทานกรดในชั้นเคลือบฟันมนุษย์สุมนา จิตติเดชารักษ์; ศิริพร โอโกโนกิ; กตัญญู หลิมไชยกุล
Jun-2022อัตราความสำเร็จของรากฟันเทียมที่ให้การรักษาโดยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การศึกษาย้อนหลัง 5 ปีพิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ชุติมา นวศรี
Jun-2022การศึกษาภาวะแทรกซ้อนเชิงกลที่เกี่ยวข้องกับชนิดของสิ่งบูรณะบนรากฟันเทียมในผู้ป่วยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศึกษาย้อนหลัง 5 ปีพิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; กัณฐิกา เข็มทอง
May-2022การสำรวจความจำเป็นของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางทันตกรรมสำหรับทันตบุคลากรในการดูแลช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการเยี่ยมบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทยพิมพ์เดือน รังสิยากูล; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ศรินลาวัณย์ สมบูรณ์จันทร์
Jun-2022ผลของวิธีการเสริมความแข็งแรงต่อคุณสมบัติดัดขวางของวัสดุอะคริลิกเรซินพิมพ์เดือน รังสิยากูล; พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; ฐิติพงศ์ ผาสุขใจ
Jun-2021Effects of bone types on bone remodeling of a single implant: a Finite Element studyPimduen Rungsiyakull; Chaiy Rungsiyakull; Montip Monstaporn
2564การเปรียบเทียบความต้านทานต่อการสึกระหว่างเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนที่ปรับปรุงด้วยอนุภาคนาโนอะลูมินาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารคู่ควบไซเลนกับฟันซี่ฟันเทียมทางการค้าพิริยะ ยาวิราช; พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; ยศมน วารีสุรหาญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 103