Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 105 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียทนความร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส / จุฑาธัญ ครุธดิลกานันท์จุฑาธัญ ครุธดิลกานันท์
2553ผลการต้านแบคทีเรียและอนุมูลอิสระของสาหร่ายเกลียวทอง = Anti-Bacterial and anti-free radical effects of spirulina platensis extracts / ขนิษฐา คงยอดขนิษฐา คงยอด
2542การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียภายในพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถผลิตแอล-แอสพาราจิเนส / ยุพเรศ พวงมะลิยุพเรศ พวงมะลิ
2544สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียทนร้อน / นฤมล นะธรรมโมนฤมล นะธรรมโม
2535การตรึงเซลล์และสมบัติของโปรติเอสที่ส่งออกนอกเซลล์ของเทอร์มอฟิลิคแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่แยกจากบ่อน้ำร้อนสันกำแพง / สุมนต์ทิพย์ จันทร์ฟักสุมนต์ทิพย์ จันทร์ฟัก
2555การสังเคราะห์แก้วพรุนเจือด้วยเงินต้านแบคทีเรียสำหรับบำบัดน้ำจากฟาร์มเลี้ยงปลา = Synthesis of antibacterial silver-doped porous glass for treatment of water from finfish farming / วิทยา ทรงกิตติกุลวิทยา ทรงกิตติกุล
2546ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณไรโซสเฟียร์ของ Acorus gramineus Sol.ex W.A.T. Stemona sp. และ Gloriosa superba Linn. / อัญฑิกา สวัสดิ์วนิชอัญฑิกา สวัสดิ์วนิช
2545ผลของนมผึ้งต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด / อทธิพล หนูน้ำคำอิทธิพล หนูน้ำคำ
2532การศึกษาการผลิตซอร์บิทอลในปฏิกรณ์เอนไซม์ / บุณยรัศมิ์ สุขเขียวบุณยรัศมิ์ สุขเขียว
2545การส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรีย Escherichia coliโดยไอออนบีมพลังงานต่ำ / สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูลสุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล