Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 78 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรช มณีใสสาโรช มณีใส
2537การผลิตกุหลาบเพื่อการค้าของเกษตรกรเชียงใหม่ / สุขชัย ตระกูลศุภชัยสุขชัย ตระกูลศุภชัย
2548การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory learning of the farmers in farmer field school, Chiang Mai province / ภาคภูมิ ดาราพงษ์ภาคภูมิ ดาราพงษ์
2555ความต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ = Need for organic agricultural certification standards of small scale farmers in Chiang Mai Province / จีรวรรณ เงาแก้วจีรวรรณ เงาแก้ว
2540แรงจูงใจของแม่บ้านในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / โสรัจจ์ สัจจวิโสโสรัจจ์ สัจจวิโส
2550สถานภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Situation of beef production under contract farming of farmers in Chiang Mai Province / จีรณัทย์ บุญป้อจีรณัทย์ บุญป้อ
2552การยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' adoption of organic farming system in Thung Luang Royal Project Development Center, Mae Wang District, Chiang Mai Province / อาคม พรหมเสนอาคม พรหมเสน
2553ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการผลิตปทุมมา ของผู้ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting efficiency of curcuma alismatifolia production management of Growers in Chiang Mai Province / สมโภชรัตน์ คุณภาพดีเลิศสมโภชรัตน์ คุณภาพดีเลิศ
2546ศักยภาพในการขยายการผลิตเห็ดหอมในจังหวัดเชียงใหม่ = Potential of Shiitake mushroom (Lentinus edodes) production extension, Chiang Mai Province / นภดล อาวุธกรรมปรีชานภดล อาวุธกรรมปรีชา
2555ความเป็นไปได้ในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility of commercial marian plum cultivation in Chiang Mai Province / สิริพล เพ็งโฉมสิริพล เพ็งโฉม