Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 47 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาระบบจัดการความรู้การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of knowledge management system for computer maintenance system Lampang College of Commerce and Technology / ชัยวัฒน์ พันธ์หงษ์ชัยวัฒน์ พันธ์หงษ์
Sep-2557การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชียปิติพงษ์ ยอดมงคล; เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพ่ง= Knowledge management system for developing civil suit lawyer / ปรียานุช เชยกีวงศ์ปรียานุช เชยกีวงศ์
2554ระบบการจัดการความรู้งานการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี = Knowledge management system for finance and accounting, College of Arts, Media and Technology / จงลักษณ์ สมร่างจงลักษณ์ สมร่าง
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ดำเนินคดีคำสั่งทางปกครอง = Knowledge management system for enhancing capacities to litigate the administrative order case / สายัณต์ สุโขพืชสายัณต์ สุโขพืช
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษด้านการเงินการธนาคาร = Knowledge management system for enhancing capacities of public prosecutors in investigating special cases relating to financial and banking crimes / สุทธิ สุขยิ่งสุทธิ สุขยิ่ง
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system to improve the efficiency of public prosecutor in making a decision of criminal prosecution / เกียรติ หรูรุ่งโรจน์เกียรติ หรูรุ่งโรจน์
2554ระบบการจัดการความรู้ในความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร = Knowledge management system that concerns offences relating to the finance and the banking / ชลัฏ มัณฑนาพงศ์ชลัฏ มัณฑนาพงศ์
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ = Knowledge management system for public prosecutor commission's affairs / วิรัช เนติธรรมาภิมุขวิรัช เนติธรรมาภิมุข
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานแผนงานฝึกอบรม = Knowledge management system for developing training plan / นงนภัส ศิริโชตินงนภัส ศิริโชติ