Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73656
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์-
dc.contributor.advisorวรัทยา ชินกรรม-
dc.contributor.authorพชรพงศ์ อังกสิทธิ์en_US
dc.date.accessioned2022-07-18T10:29:52Z-
dc.date.available2022-07-18T10:29:52Z-
dc.date.issued2021-05-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73656-
dc.description.abstractThis study aimed to observe the current situations of Ponzi scheme in Thailand and study the factors influencing the decision to be involved with Ponzi scheme. In this study, it was considered a quantitative and qualitative study. As the quantitative study, 400 questionnaires were accordingly used through purposive sampling in a group of 200 people previously getting involved with Ponzi scheme and other 200 people with any non-involvement. The analysis was undertaken through Binary logit and the marginal effects. As the qualitative study, it was based upon the findings and data collections from the related academic papers, articles, journals, theses, and research studies. The result of the study on the current situations of Ponzi scheme in Thailand found that Ponzi scheme was one of the problems that severely damaged the country's economic system. In fact, Ponzi scheme is continuously developing in accordance with the economy and society. At present, the social media usually put an enormous impact on communications or transactions, encouraging the criminals to exploit the online social media in persuading or deceiving people to get involved with Ponzi scheme. As a result, a lot of people are victims caused by Ponzi scheme. Ponzi scheme was divided into these types: Ponzi scheme in the form of goods and services; the membership, whereby these two types were mainly used to persuade people to invest their money through the online social media; and a new type of deception on the internet networks through the websites to persuade people to invest their money through the investment schemes, the investment packages or the renting of purchasing and selling systems which were difficult or unable to be checked. In addition, they were counterfeited or claimed that those were proved by the responsible agencies. Most of their claims included investment in other businesses e.g. property, stock exchange, financial instruments, and currency exchange market. Their members were promised to receive the compensation or interest based on the specified rates. Having success in persuading other people to be a member, they would receive the compensation in the form of fees for successful persuasion. As above mentioned, Ponzi scheme in Thailand smartly raises its credibility along with its ongoing development. Even though the public is now aware of Ponzi scheme, some of them are still victims of this financial fraud. According to the results of the study on factors influencing the decision on Ponzi scheme, five significant variables were gender, age, degree, beliefs, and force.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ของนักลงทุนen_US
dc.title.alternativeFactors affecting the investors investment decisions on ponzi schemeen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.controlvocab.thashแชร์ลูกโซ่-
thailis.controlvocab.thashการออมกับการลงทุน-
thailis.controlvocab.thashนักลงทุน-
thailis.controlvocab.thashการเงินส่วนบุคคล-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้แบบอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของปัญหาแชร์ลูกโซ่ภายในประเทศไทย ในปัจจุบันและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมแชร์ถูกโซ่ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมแชร์ลูกโซ่ จำนวน 200 คนและกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมแชร์ลูกโซ่จำนวน 200 คน เป็นแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด วิเคราะห์โดยอาศัยแบบจำลองโลจิต และการวิเคราะห์ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสถานการณ์ของปัญหาแชร์ลูกโซ่ในปะเทศไทยในปัจจุบันพบว่า แชร์ถูกโซ่เป็นหนึ่งในปัญหาที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แชร์ลูกโซ่มีการพัฒนาตามรูปแบบของเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ประชากรส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร หรือทำธุรกรรมเป็นปกติ ทำให้กลุ่มอาชญากรใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการชักชวนหรือหลอกลวงให้เข้าร่วมแชร์ลูกโซ่ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่จำนวนมาก ซึ่งรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่พบสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ แชร์ถูกโซ่รูปแบบของสินค้าและบริการ แชร์ลูกโซ่รูปแบบการชักชวนให้มาเป็นสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันแชร์ถูกโซ่ 2 รูปแบบนี้อาศัยการชักชวนประชาชนร่วมลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแชร์ถูกโซ่รูปแบบใหม่ เป็นการหลอกลวงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ โดยให้คนทั่วไปเข้าร่วมลงทุน ผ่านการลงทุนในระบบซื้อแพ็คเกจลงทุน หรือเช่าระบบการซื้อขาย ซึ่งตรวจสอบธุรกิจไม่ได้หรือตรวจสอบได้ยาก และมีการปลอมแปลงหรืออ้างว่าผ่านการรับรองโดยหน่วยงาน โดยส่วนมากจะอ้างว่าเป็นการลงทุนตามธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหุ้น ตราสารทางการเงิน และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยให้สมาชิกตามอัตราที่กำหนด สมาชิกที่สามารถชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาเป็นสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของคำแนะนำ จากที่กล่าวมาข้างต้น แชร์ลูกโซ่ในประเทศไทยนั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างแยบยล มีการพัฒนาและรูปแบบตลอดเวลา ทำให้ในปัจจุบันแม้ว่าประชาชนจะมีความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ แต่ยังมีประชาชนบางส่วนตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงทางการเงินรูปแบบนี้อยู่ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมแชร์ถูกโซ่ พบว่ามีตัวแปรที่มีนัยสำคัญ 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การศึกษาระดับปริญญา ปัจจัยด้านความเชื่อ และปัจจัยด้านการบังคับen_US
Appears in Collections:ECON: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
611632023 พชรพงศ์ อังกสิทธิ์.pdf6.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.