Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69863
Title: ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Other Titles: Health Status Related to Risk at Work Among Wood FurnitureInformal Workers, Wang Chin District, Phrae Province
Authors: จารุนิล ไชยพรม
ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
Authors: จารุนิล ไชยพรม
ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
Keywords: ปัจจัยอันตรายจากการทำงาน;ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน;แรงงานนอกระบบ;เฟอร์นิเจอร์ไม้;Occupational Health Hazards;Health status related to risk;Informal workers Wood furniture
Issue Date: 2559
Publisher: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: พยาบาลสาร 43,1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 70-83
Abstract: แรงงานนอกระบบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจากสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายต่ำกว่ามาตรฐาน การศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 180 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสปัจจัยอันตรายจากการทำงานที่สำคัญ คือ อาการปวดระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ได้แก่ อาการปวดเอว (ร้อยละ 82.78) อาการปวดหลัง (ร้อยละ 70.56) รวมทั้งมีความเครียดจากงาน (ร้อยละ 51.67) ส่วนการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการทำงานร้อยละ 44.44 ซึ่งเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย (ร้อยละ 86.57) สาเหตุของการบาดเจ็บ ได้แก่ วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน (ร้อยละ 47.77) และถูกอุปกรณ์ ของมีคม บาด ทิ่มแทง (ร้อยละ 36.56) สำหรับอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ คือ มือ นิ้วมือ (ร้อยละ 36.57) ผล การศึกษาชี้ให้เห็นว่าพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนากลวิธีการจัดการอาการปวดระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและความเครียดจากงาน รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสู่คุณภาพชีวิตในการทำงานของคนงานแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ Informal workers in a wood furniture industry are potentially at health risk resulting from dangerous or substandard working condition. This descriptive study aimed to examine health status related to risk at work among 180 wood furniture informal workers in Wang Chin district, Phrae province. Data were collection using an interview-form which had been confirmed both content validity and reliability. Data analysis was performed using descriptivestatistics. The main results showed that the most common work related to illnesses possibly related to occupational hazard exposure were musculoskeletal pain such as waist pain (82.78%) and back pain (70.56%), and work related stress (51.67). Work-related injuries during the past three months was 44.44 percent which were non-fatal injuries (86.57%). The injury causation was related to struck against object (47.77%) and sharp instruments cutting (36.56%). The injured body parts found included hands and fingers (36.57%). The results of this study indicate that occupational and environmental health nurses including related health team should recognize the importance of systematic health surveillance implementation. Developing strategy to manage both musculoskeletal pain and work related stress including information dissemination regarding health risk should be encouragedto enhance safety at work, leading to quality of working life among informal workers in a wood furniture industry.
Description: วารสาร พยาบาลสาร Nursing Journal วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ 2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพการพยาบาล
URI: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/78084/62591
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69863
ISSN: 0125-5118
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.