Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66527
Title: คนไร้บ้านที่ทอดทิ้งครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีคนไร้บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
Other Titles: THE HOMELESS PEOPLE WHO ABANDONED THE FAMILY: A CASE STUDY OF SPECIFIC AREA OF THE HOMELESS IN PHITSANULOK MUNICIPALITY
Authors: พงศธร สรรคพงษ์
Keywords: คนไร้บ้าน
ทอดทิ้งครอบครัว
Issue Date: 2560
Publisher: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29, 2 (ก.ค.-ธ.ค 2560), 39-70
Abstract: การศึกษาเรื่องสาเหตุและความต้องการของคนไร้บ้านที่ทอดทิ้งครอบครัว ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจ ทอดทิ้งครอบครัว ความต้องการและสิทธิสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานของรัฐ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจำนวน 7 คน ทั้งหมดใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าคนไร้บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ สถานะโสด ทุกคนได้ รับการศึกษาจนจบระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในตึกร้าง และมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายสาเหตุที่คนไร้ บ้านทอดทิ้งครอบครัว (1) ไม่มีความอดทน ซึ่งใช้อารมณ์ ในการแก้ไขปัญหาเกิดความขัดแย้งในครอบครัว (2) ความรู้สึกสํานึกผิดไม่กล้า พบเจอกับครอบครัวเพราะรู้สึกผิดที่กระทำผิดกฎหมาย (3) ต้องการมี รายได้มากขึ้นต้องการใช้ชีวิตอิสระ และต้องการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในสังคมไม่อยากพบเจอกับ ครอบครัวความต้องการหลังจากที่ใช้ชีวิตเป็นคนไร้ บ้านบางคนต้องการกลับไปหา ครอบครวเพราะมีภาระที่ต้องดูแล เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิต ไม่อยากใช้ ชีวิต อย่างโดดเดี่ยว และหน่วยงานของรัฐช่วยเปลี่ยนความคิด ส่วนคนไร้บ้านที่ ไม่ต้องการกลับไปหาครอบครัวเพราะไม่อยากสร้างภาระให้ครอบครัว ครอบครัวไม่ยอมรับคนไร้บาน นอกจากนี้คนไร้บ้านต้องการปัจจัยสี่ และรายได้มากขึ้น ด้านสิทธิ/สวัสดิการสังคม คนไร้บ้านอยากให้มีหน่วยงานที่ปรึกษาและระบายความทุกข์การจัดสร้างสถานที่พักอาศัยชั่วคราว จัดหนวยบริการสุขภาพและการได้รับสิทธิในการมีรายได้ การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ควรแก้ปัญหาที่สาเหตุที่นําไปสู่การตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัว ควรทราบถึงความต้องการ และการเข้าถึงสิทธิสวั สดิการสังคมจากหน่วยงานของรัฐ
Description: วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 มีบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ที่ทำงานร่วมกันทั้งที่มาจากคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์นักวิชาการภายนอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านสังคมศาสตร์ของประเทศไทย วารสารสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ หรืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา การศึกษาการพัฒนาทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา และสตรีศึกษา ที่มีคุณภาพสู่สังคมวงกว้าง ต่อมาในปี 2561 วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มจัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
URI: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/article/view/165256/119670
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66527
ISSN: 2672-9563
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.