Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66201
Title: ปัญหาสุขภาพจากการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่
Other Titles: Work-related Health Problems of Taxi Drivers in Chiang Mai Province
Authors: วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
ธานี แก้วธรรมานุกูล
Authors: วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
ธานี แก้วธรรมานุกูล
Keywords: ปัญหาสุขภาพจากการทำงาน;ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง;ปัจจัยอันตรายจากการทำงาน;พนักงานขับรถโดยสารรับจ้าง
Issue Date: 2561
Publisher: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: พยาบาลสาร 45, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561), 122-135
Abstract: พนักงานขับรถโดยสารรับจ้างเป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจากการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพจากการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 350 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้ทั้งแบบสัมภาษณ์ปัจจัยอันตรายและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสุขภาพจากการทำงานด้านความเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสปัจจัยอันตรายจากการทำงานที่สำคัญ คือ อาการปวดระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดเอว (ร้อยละ 90.3) ปวดหลัง (ร้อยละ 82.0) ปวดไหล่ (ร้อยละ 80.3) ปวดขา/น่อง (ร้อยละ 72.0) อ่อนเพลียจากสภาพอากาศร้อน (ร้อยละ 71.4) เครียดจากรายได้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 68.0) ส่วนการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 4.6 เคยได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงาน ซึ่งเป็นการบาดเจ็บไม่รุนแรง (ร้อยละ 62.5) สาเหตุการบาดเจ็บเกิดจากสภาพเครื่องยนต์ชำรุด/ขาดการซ่อมบำรุง (ร้อยละ 45.0) เส้นทางถนนเดินรถแคบ/โค้ง/ลาดชัน (ร้อยละ 40.0) และสภาพพื้นถนนลื่น/ขรุขระ (ร้อยละ 15.0) สำหรับอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ คือ ขา เข่า น่อง (ร้อยละ 48.0) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพยาบาลอาชีวอนามัยรวมทั้งทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับพัฒนาโปรแกรมในการลดอาการปวดในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและการจัดการความเครียดจากงาน การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยง ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้าง
Description: วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ
URI: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/149346/109653
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66201
ISSN: 0125-0078
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.